شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

مرداد 24, 1396
تحریریه مشهور
شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟Reviewed by ثبت شرکت مشهور on Aug 15Rating: 1.5شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟ شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری میباشد.

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری است.

شرکت تضامنی صرف نظر از نوع فعالیت آن،تجاری به شمار می آید.

در مورد این شرکت شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و قابل اهمیت می باشد و در توضیحاتیکه در ادامه بیان میکنیم متوجه اهمیت این امر خواهید شد:

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی به  شرکت هایی گفته می شودکه در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شده است.

در صورت عدم کفایت سرمایه شرکتبرای پرداخت بدهی های آن، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند و در صورتی که مابین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون در مقابل اشخاص ثالث ارزشی ندارد ( و البته در بین خود شرکا دارای ارزش و اعتبار قانونی است ) و در صورت وجود بدهی در شرکت تضامنی ، طلب کار شرکت می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء که بخواهد مطالبه کند.

البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست الباقی طلب از دیگر شرکاء نمی شود.

با این وجود شریکی که در همچنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخت کند، می تواند به هر یک از شرکاء دیگر مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند و یا با توجه به قراردادی که بینشان وجود داشته است وصول نماید و با توجه به این شرایط است که این نوع از شرکت ها ازنظرمشتریان شرکت و اشخاص ثالثدارایاعتبارزیادیمیباشدوازسوییدرابتدای تاسیس شرکت،انتخاب شرکاءنیازبه اعتمادودقت فراوان دارد.

 

مراحل اصلی تشکیل و ثبت شرکت تضامنیرا با هم بررسی کنیم:

1-  شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

الف) شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

ب) تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

2- در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی شرکت درج می شود، مواردی مانند:

الف) نام شرکت

ب) موضوع شرکت

پ) مدت فعالیت شرکت، آدرس و کد پستی شرکت و هر یک از شرکاء

ت) سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء

ث) شرایط تقسیم سود و زیان

ج) قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

چ) تعداد اعضا هیات مدیره و وضعیت حق امضا شرکت و ….

اکنون برخی از نکات حائز اهمیت را بررسی می کنیم:

1- شرکت نامه و اساسنامه شرکت تضامنی از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء

2- سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  بایدبهصورت کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون تجارت ساکت استچون در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول جبران کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود دراین صورت سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند چرا که ماده 118 قانون تجارت اشعار می دارد: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»

3- از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکتتضامنیمیباشدو نام شرکت تضامنی باید به همراه نام حداقل یکی از شرکاء باشد و نام الباقی شرکاء با عنوانهایی مانند: و شرکاء ، و برادران و…. قید شود. مانند نمونه هایی مثل : شرکت تضامنی احدی وبرادران یا شرکت تضامنی احدی و شرکاء

4- اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت است.

5- در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام شریک دیگری جایگزین آن می شود.

6- در رابطه با میزان سرمایه و سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود».  (ماده 124)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

1- دو نسخه تقاضانامه

2- دو نسخه شرکت نامه

3- دو نسخه اساسنامه

4- دو نسخه از صورتجلسات شرکت

5- فتوکپی برابر اصلشناسنامه  و کارت ملی کلیه شرکا

6- گواهی عدم سو پیشینه کیفری شرکا حاضر در هیت مدیره شرکت

7- اقرارنامه اعضا هیات مدیره مبنی بر نداشتن ممنوعیت های مندرج در قانون تجارت برای حضور در هیات مدیره

8- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم .

 

 

منبع : http://www.mashhoor.ir

مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه