شرکت های خارجی چگونه در ایران به ثبت می رسند؟

مهر 7, 1396
Mashhoor.ir
شرکت های خارجی چگونه در ایران به ثبت می رسند؟

شرایط به ثبت رسیدن شرکت های خارجی در ایران ثبت شرکت های خارجی  "ثبت شرکت "   [caption id="attachment_651" align="aligncenter" width="300"] ثبت شرکت و نکاتی که برای ثبت شرکت های خارجی باید رعایت کنید[/caption] شرکت های خارجی ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می  نویسد : (هر شرکت خارجی به خاطر اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد  باید حتما در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده باشد و در اداره ی ثبت اسناد شهر تهران به ثبت رسیده باشد). بنابراین شرکت خارجی هنگامی در ایران قادر است به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و بر اساس قانونَ تشکیل شده باشد. در نتیجه اثبات این موضوع و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.   قانون و مقررات ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی با توجه به  ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها ، اظهارنامه ی ثبت توسط  شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ای...