آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی

  • 26 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره موسسات حقوقی و اخذ کارت بازرگانی ” ثبت شرکت مشهور “       آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آنها ماده ۱ – موسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که به صورت انحصاری توسط سه یا چند وکیل دادگستری با هرنام و […]

آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره

موسسات حقوقی و اخذ کارت بازرگانی

” ثبت شرکت مشهور “

 

" اخذ کارت بازرگانی و شرایط آن را از ثبت شرکت مشهور سوال کنید "

” اخذ کارت بازرگانی و شرایط آن را از ثبت شرکت مشهور سوال کنید “

 

 

آئین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آنها

ماده ۱ – موسسه حقوقی شخصیتی است

حقوقی که به صورت انحصاری توسط سه یا چند وکیل دادگستری با هرنام و عنوان به منظور انجام وکالت و مشاوره

به صورت کلی امور حقوقی ،طبق مقررات قانونی و این آئین نامه تشکیل ، ثبت و اداره می گردد.

تبصره ۱- حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند .

تبصره ۲ – موسسه حقوقی تنها از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنان طبق پروانه وکالت در حوزه اقامت موسسه میباشد تشکیل میشود.

ماده۲-موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه ای باشد که بعد از تائید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد

 

اساسنامه

 

ماده ۳- در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید می گردد

هر تغییر و تحولی که در اساسنامه و ارکان موسسه داده میشود باید مورد تائید کانون قرار گرفته و در دفتر کانون ثبت و نسخه تائید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 

“مشاوره با  ثبت شرکت مشهور

 

تبصره – موسسه مکلف می باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم کند.

ماده ۴- تابعیت موسسه ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی باشد.

ماده ۵- موسسه قادر است از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده نماید بدیهی است اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا و پس از تائید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده ۳ به اداره ثبت شرکتها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

 

اعضا موسسه

 

ماده ۶- اعضا موسسه باید همواره دارای شرایط زیر باشد.
الف ) تمدید مستمر پروانه وکالت
ب) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر
ج) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا..
د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت .

 

اعضا موسسه

 

تبصره –اگر چه هر یکی از اعضا موسسه یکی از شرایط درج شده در این ماده را فاقد گردد

از عضویت محروم و منعزل خواهد شد. در صورتیکه با خروج عضو منعزل تعدا اعضا از حد نصاب مقرر کمتر شود اعضا با قیمانده موسسه مکلفند مدت سی روز ضمن اعلام مراتب محرومیت عضو به کانون نسبت به جاگزینی عضو جدید واجد شرایط با نظارت و تائید کانون وکلا اقدام نمایند.

 

” اخذ کارت بازرگانی “

 

ماده۷- تخلف هر کدام از اعضائ موسسه از تکالیف مقرره تخلف از نظامات کانون وکلای تلقی و با متخلفین بر اساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده۸- اعضا ء موسسه برای حسن اداره موسسه در اجرای قوانین و آئین نامه و مقررات کانون وکلا در مقابل کانون وکلا مسئولیت دارند.

 

ارکان موسسه

 

ارکان موسسه – حدود وظایف و اختیارات

ماده۹- هر موسسه حقوقی دارای ارکان زیر است: مجمع عمومی – مدیر یا مدیران

ماده ۱۰- مجمع عمومی منحصرا از اجتماع اعضاء سهامدار تشکیل میگردد.

تاریخ و تربیب تشکیل و نحوه اخذ رای در مجع را اساسنامه معین میکند.

مجمع عمومی ممکن است بصورت عادی ، عادی بصورت فوق العاده و فوق العاده تشکیل شود.

 

” ثبت شرکت مشهور” 

 

ماده۱۱- هر موسسه حقوقی طبق اساسنامه حسب مورد بوسیله مدیر یا مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع اداره میشود.

حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین میکند در هر حال مدیر یا مدیران مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث میباشند.

 

مدیران

 

ماده۱۲- مدیران در امور مربوط به موسسه نماینده قانونی موسسه در همه نهادها و موسسات و مراجع قانونی و قضائی و سایر اشخاص ثالث میباشند. قبول خدمات و تنظیم قراردادهای لازم با مدیر یا مدیران موسسه بوده که باید حافظ اسرار و اسناد ارباب رجوع باشند و در قبال وجوه و مدارک ماخوذه رسید داد و اسناد و مدارک مربوطه را به طریق مطمئنی در موسسه نگهداری کنند.

 

” اخذ کارت بازرگانی و شرایط آن را از ثبت شرکت مشهور سوال کنید “

 

ماده۱۳-تفویض وکالت از طرف مراجعه کنندگان مستقیما به موسسه و با تنظیم وکالتنامه رسمی متضمن حق توکیل غیر برای وکلای دادگستری خواهد بود. موسسه میتواند بدون تنظیم وکالتنامه رسمی ترتیبی دهد تا وکالتنامه فرم کانون وکلا بین مراجعه کننده واحد از وکلای عضو تنظیم شود در اینصورت یکی از مدیران باید وکالتنامه را به عنوان وکیل دیگر مراجعه کننده با حق اقدام متفقا و منفردا امضاء نمایند.
تبصره- کلیه وکلائی که بنحوی از انحاء در پرونده مداخله گردد و می نمایند با مدیران موسسه در مقابل کانون وکلای دادگستری مسئولیت مشترک دارند.

 

موسسه حقوقی

ماده۱۴- موسسه حقوقی با دارای دبیرخانه ای مناسب باشد که زیر نظر مدیر یا مدیران اداره می شود.
ماده ۱۵- موسسه حقوقی بهنگام تسلیم تقاضای ناسیس مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت بررسی و عنداللزوم صدور مجوز به کانون وکلای دادگستری پرداخت مینماید. موسسه مکلف است برای هر تغییری در اساسنامه یاهیات مدیره مبلغی معادل ۳۰ % مبلغ فوق را پرداخت نماید وجوده مذکور به هیچوجه قابل استرداد نیست .
تبصره – مقدار مبلغ حق الثبت هر دو سال قابل تجدید نظر است .

 

 

هیات موسس

ماده ۱۶ – هیات موسس پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تصویب و امضا اساسنامه و انتخاب مدیر یا مدیران و اخذ قبولی آنان یک نسخه از اساسنامه امضا شده صورتجلسه انتخاب مدیر یا مدیران را برای کانون وکلای دادگستری ارسال میدارد و کانون وکلا پس از رسیدگی و احراز اینکه اساسنـامه با قوانین جاری و مقررات مربوطه و این آئین نامه مغایرتی ندارد، خلاصه آن را در دفتر مخصوص که برای این کار تخصیص میدهد ثبت نموده و مجوز تاسیس بنام صادر می کند .

 

” اخذ کارت بازرگانی را از ثبت شرکت مشهور بخواهید” 

 

تبصره – تشریفات ثبت موسسه و ثبت تغییرات بر اساس مفاد ماده ۳ این آئین نامه بوده و کلیه هزینه های مربوطه بعهده موسسه خواهد بود.
ماده ۱۷ – در صورتیکه کانون وکلا تقاضا را نپذیرد باید مراتب را بوسیله پست سفارشی بنشانی متقاضی اعلام نماید

متقاضی ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور برگ رسید پستی میتواند از این تصمیم در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند

برای دادگاه انتظامی قضات قطعی است .

 

” ثبت شرکت مشهور و انحلال وتصفیه “

 

انحلال وتصفیه

ماده ۱۸ – موسسه در حالات زیر منحل میگردد:
۱)با تصمیم کانون وکلا در صورت تخلف موسسه

۲) تصویب مجمع عمومی

۳) بر اساس شرایط پیش بینی شده در اساسنامه.

 

مجمع عمومی

 

ماده۱۹- چنانچه موسسه از طرف کانون وکلا یا از طریق اتخاذ تصمیم مجمع عمومی یا براساس شرایط مندرج در اساسنامه یا بهرطریق قانونی دیگر منحل گردد، مجمع عمومی فوق العاده موسسه می بایست مدیر یا مدیران تصفیه با اختیارات لازم را انتخاب و معرفی نماید. مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات امور موسسه شروع نموده و حداکثر ظرف ده روز انحلال موسسه را کتبا و با ذکر علل به کانون وکلای دادگستری اعلام نمایند و ظرف همان مدت عملیات تصفیه را آغاز کنند. کانون وکلا میتواند به هزینه موسسه بطریق مقتضی مراتب انحلال موسسه را به آگاهی عموم برساند.

ماده ۲۰- در مدت تصفیه موسسه مکلف به تعیین تکلیف پرونده های جاری از طریق تفویض وکالت یا استعفا از وکالت با رعایت مقررات و حفظ حقوق قانونی موکلین میباشد.
تبصره – در مدت زمان تصفیه موسسه حق قبول وکالت جدید را ندارد و در صورت تخلف طبق ماده ۵۵ قانون

 

پیوند : موسسات حقوقی ، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه