دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟

  • 2 بهمن 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟     دارنده برات کیست؟ دارنده برات کسی است که این سند تجاری را یا از صادر کننده برات (براتکش) و یا از یکی از دیگر از مسئولین برات مانند ظهرنویس دریافت کرده و صاحب و دارنده آن محسوب می شود که می تواند با مراجعه […]

دارنده برات کیست و چه وظایف و حقوقی دارد؟

 

 

دارنده برات کیست؟

دارنده برات کسی است که این سند تجاری را یا از صادر کننده برات (براتکش) و یا از یکی از دیگر از مسئولین برات مانند ظهرنویس دریافت کرده و صاحب و دارنده آن محسوب می شود که می تواند با مراجعه به براتگیر ضمن اخذ قبولی برات، وجه آن را دریافت کند.
طبق قانون، دارنده برات دارای یکسری از حقوق و وظایف است که در ادامه این مقاله، حقوق و تکالیف فوق را بررسی می کنیم.

 

تکالیف و وظایف دارنده برات چیست؟

امتیازی که دارنده سند تجاری در برخورداری از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان دارد، مشروط به این است که دارنده آن سند تجاری به برخی تکالیف قانونی عمل نموده باشد.
حال قصد بر آن است که این تکالیف قانونی را مطالعه نماییم:
1) اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، دارنده برات باید نهایتا ظرف یک سال از تاریخ صدور برات، پرداخت یا قبولی آن را مطالبه نماید.
در این زمینه به نکات زیر توجه نمایید:
الف) اگر در برات برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یا کمتری مقرر شده باشد، ملاک همان مدت است و دارنده برات باید در همان مدت برای اخذ قبولی به براتگیر رجوع کند.
ب) اگر یکی از ظهرنویسان برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارنده برات باید در همان مدت برای اخذ قبولی رجوع کند وگرنه در برابر آن ظهرنویس مذکور نمی تواند به حقوق خود استناد کند.
2) دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. البته نظر قوی تر آن است که همان طور که بنابر ماده 284 قانون تجارت اعتراض عدم تادیه در ظرف ده روز از وعده کفایت می کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید.
مطالبه وجه برات نیز کافی است که ظرف ده روز از وعده برات صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد.
در این زمینه نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) اگر دارنده برات به براتگیر یا ثالثی که برات را قبول نموده باشد، مهلتی برای پرداخت بدهد، در صورتی که برات تادیه نشود، نمی تواند به ظهرنویسان یا صادرکننده ای که به این اعطاء مهلت رضایت نداده اند رجوع کند.
ب) مطالبه وجه برات و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تادیه ثابت می شود بنابراین نیازی نیست که دارنده برات قبل از اعتراض عدم تادیه به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری مبلغ برات را از براتگیر مطالبه نموده باشد.
بنابراین می توان این بند را علیرغم آنکه در قانون به صورت جداگانه ذکر شده است، در بند بعدی (اعتراض عدم تادیه) ادغام نمود، چرا که همان گونه که بیان شد اعتراض عدم تادیه نیز نوعی مطالبه است و از همین رو نیازی به مطالبه جداگانه نیست.
3) دارنده برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده، اعتراض عدم تادیه نموده باشد.

حقوق دارنده برات چیست؟

دارنده برات در صورتی که در مواعد معین قانونی وظایف خود را به درستی انجام دهد، دارای حقوق ذیل خواهد بود:
1) می تواند به هریک از ظهرنویسان، صادرکننده یا براتگیر یا شخص ثالثی که برات را قبول کرده است و نیز ضامنین آنان رجوع کند و وجه برات را از آنان دریافت دارد.
2) با توجه به امکان مراجعه به تمام مسئولین سند تجاری، می تواند مستند به ماده 292 قانون تجارت از دادگاه تقاضا نماید تا معادل وجه برات را از اموال هر یک از اشخاص مزبور در بند فوق، به عنوان تامین خواسته توقیف نماید.

 

مطالب مرتبط:

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه