شرکت مختلط سهامی

  • 26 تیر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

تعریف شرکت شرکت مختلط سهمی شرکتی ست که از شرکاء سهامی و شریک یا شرکاء ضامن تشکیل می گردد. شرکت مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت سهامی خاص و شرکت تضامنی ، بدین معنا که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی می باشند و عده دیگر که نامشان […]

تعریف شرکت

شرکت مختلط سهمی شرکتی ست که از شرکاء سهامی و شریک یا شرکاء ضامن تشکیل می گردد.

شرکت مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت سهامی خاص و شرکت تضامنی ، بدین معنا که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی می باشند و عده دیگر که نامشان سهامدار است مسئولیتشان محدودمی شود به آورده ای که به شرکت آورده اند.

در شرکت مختلط سهامی مطابق ماده 163  قانون تجارت باید ( در اسم شرکت عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود).

شرکت مختلط سهامی جزوء شرکتهایی می باشد که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل می شود.

اعضای شرکت

شرکاء سهامی در این شرکت باید بیش از 1 نفر و شرکاء ضامن می تواند 1 نفر هم باشد.

مسئولیت شرکای شرکت

مسئولیت شرکای سهامی در این شرکت تا میزان سرمایه ای ست که به شرکت آورده اند. ولی مسئولیت شریک یا شرکای ضامن شامل کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شرکت مختلط سهامی از نظر مسئولیت شرکاء ، بعضی از شرکایش مسئولیتشان نامحدود و بعضی دیگر محدود می باشد .

اگر تعداد شرکای ضامن در این شرکت بیش از 1 نفر باشد مسئولیت آنها در قبال طلبکاران و روابط بین خودشان تابع مقررات شرکت تضامنی ست.

طبق ماده 134  قانون تجارت ( هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

مواردی در باب انحلال شرکت

ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب منحل شدن شرکت نخواهد شد، مگر اینکه مدیر تصفیه شرکت به صورت کتبی تقاضای انحلال شرکت را بنماید، از این تقاضا شش ماه بگذرد، شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکند .

اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود ، مادامی که قروض شرکت از دارایی موجودی شرکت تادیه نشود طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی بر دارایی شرکت نخواهند داشت.

در شرکت مختلط سهامی اگر حق انحلال برای مجمع عمومی در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند بدون رضایت شرکائ ضامن شرکت را منحل کند ولی اگر حق انحلال شرکت برای مجمع عمومی در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ، مجمع عمومی وقتی می تواند شرکت را منحل کند که کلیه شرکاء ضامن رضایت داشته باشند.

 

خدمات تخصصی ثبت شرکت

 

هیات نظار

 در شرکت مختلط سهامی ، بلافاصله بعد از تشکیل شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت مجمع عمومی شرکاء هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء را معین میکنند.

اولین هیات نظارت برای مدت یک سال  تعیین می گردد و تجدید مجدد آن بر حسب مقررات اساسنامه می باشد.

اعضای هیات نظارت در شرکت مختلط سهامی هیچ مسئولیتی ندارند به غیر از مسئولیتی که ناشی از اعمال و تقصیرات خودشان می باشد.

مدیریت در شرکت

در شرکت مختلط سهامی مدیریت جزو وظایف شریک یا شرکای ضامن می باشد.

شرکت مختلط سهامی چیست و روش اه اندازی و ثبت آن

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه