کد اقتصادی چیست و چرا اخذ کد اقتصادی بسیار مهم و ضروری است؟

بهمن 8, 1396
Mashhoor.ir
کد اقتصادی چیست و چرا اخذ کد اقتصادی بسیار مهم و ضروری است؟

کد اقتصادی چیست و چرا اخذ کد اقتصادی بسیار مهم و ضروری است؟     اخذ کد اقتصادی یکی از مهمترین وظایف و تکالیف تجار، شرکت ها و موسسات است. چرا که در هنگام انعقاد قراردادهای مهم تجاری و کاری، اخذ کارت بازرگانی، رتبه بندی شرکت و اخذ گرید، شرکت در مناقصات و برخی رقابت های شغلی و حرفه ای و همچنین شاید از همه این موارد مهمتر در هنگام تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی، داشتن این کد از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع کد اقتصادی ، در این مقاله ضمن تعریفی که از این کد ارائه داده ایم، شما را با اهمیت و ضرورت اخذ کد اقتصادی نیز آشنا می کنیم و در پایان بررسی می کنیم که داشتن این کد برای چه اشخاصی ضروری است و نیز می خوانیم که در چه مواردی نیازی به اخذ این کد وجود ندارد.     کد اقتصادی چیست؟ کد اقتصادی ، شماره ای 12 رقمی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا یا ارائه خدمات می پردازند اختصاص داده می شود. این کد جهت شناسا...