مقدار، شرایط و موانع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

اردیبهشت 12, 1397
Mashhoor.ir
مقدار، شرایط و موانع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

مقدار، شرایط و موانع ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر   ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر دارای شرایطی است که در صورت وجود این شرایط چنانچه زن یا شوهر فوت نمایند، دیگری از وی ارث می برد و به دلیل اهمیت این موضوع، در ذیل به شرایط مذکور اشاره نموده و سپس میزان سهم الارث زن و شوهر از یکدیگر در شرایط مختلف را بررسی می نماییم و در انتها مواردی را که باعث می شود زن و شوهر از ارث یکدیگر محروم شوند را مطالعه می نماییم. شرایط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر شرایط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر شامل موارد ذیل است. 1- زن و شوهر در عقد دائم یکدیگر باشند. چرا که در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و حتی اگر بین خودشان شرط ارث بردن از یکدیگر را قرار داده باشند، این شرط باطل است و هیچ اثری ندارد. 2- در هنگام فوت زن یا شوهر رابطه زوجیت برقرار باشد و به دلایل مختلف از جمله فسخ نکاح و طلاق، رابطه زوجیت و نکاح از بین نرفته باشد. استثناء مهم 1: در رابطه با بند ...