نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص

نمونه کامل و دقیق اساسنامه شرکت سهامی خاص   بسمه تعالی   بخش اول نام ـ  موضوع ـ  مدت و مرکز اصلی شرکت   ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از:  شرکت ............................................................... (سهامی خاص)   ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است: نکته: یکی از مهمترین بخش های اساسنامه هر شرکتی مانند اساسنامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت شرکت است که باید برای تنظیم آن دقت لازم را به عمل بیاورید. ماده 3ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود/محدود تعیین شده است .   ماده 4ـ مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن مرکز اصلی شرکت: کدپستی:  تبصره:  هیأت مدیره می تواند مرکز قانوني شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید. نکته: در اساسنامه شرکت سهامی خاص قرار دادن این تبصره به تصمیم شما بستگی دارد و الزامی نیست. بخش دوم سـرمایه و سهـام   ماده5ـ سرمایه ................... ریال منقسم به ............. سهم بانام/بی نام ...