آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

دی ۱۹, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم     تعریف برات: سندی تجاری است، که به موجب آن صادر کننده، با صدور آن، و تقدیم آن به دارنده ، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد، بدین توضیح که اگر براتگیر، آن را قبول نماید، دارنده این سند تجاری می تواند با ارائه آن به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت دارد.   متعهدله و متعهدین برات:  1) براتکش (صادر کننده): شخصی که برات را صادر می کند و آن را به دیگری تقدیم می کند، تا این شخص مبلغ آن را از شخص ثالثی (محال علیه) دریافت دارد. 2) دارنده برات (محتال، محال له): شخصی که در حال حاضر سند تجاری در اختیار او می باشد و می تواند با رجوع به محال علیه (شخص ثالث) وجه آن را دریافت دارد، اعم از آنکه سند تجاری مذکور به نام او صادر شده باشد یا  به واسطه ظهرنویسی به او تقدیم شده باشد. 3) ظهر نویس: شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری فوق بوده و آن را به شخص دیگری منتقل نموده ...