نحوه و شرایط قانونی خرید بیمه سربازی چیست؟

فروردین 21, 1397
Mashhoor.ir
نحوه و شرایط قانونی خرید بیمه سربازی چیست؟

نحوه و شرایط قانونی خرید بیمه سربازی چیست؟ خرید بیمه سربازی یکی از دغدغه های همیشگی و مهم سربازان عزیز بوده و هست و به همین دلیل سعی بر این داشته ایم که در متن حاضر شرایط خرید بیمه سربازی را مطابق با قانون توضیح دهیم. شرایط قانونی خرید بیمه سربازی چیست؟ به موجب قانون، دوران خدمت سربازی کلیه بیمه شدگان جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می شود. مشروط بر این که تمام شروط 4 گانه ذیل فراهم باشد: 1- درخواست توسط متقاضی ارائه شده باشد. 2- حق بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد.  3- رابطه بیمه ای فرد با سازمان بیمه تامین اجتماعی برقرار باشد. 4- در صورتی که بیمه شده قبل از تاریخ تقاضا حداقل«۲»سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نحوه خرید بیمه سربازی چگونه است؟ طبق قانون کار، نحوه پرداخت حق بیمه دوره سربازی به دو دسته ذیل تقسیم می شود: الف) کسانی که قبل از تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۳ (طبق قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن) خدمت سربازی را گذرا...