فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
فهرست ۷۰ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه

مهمترین تخلفات قضات دادگاه ها       در این نوشتار فهرستی از ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات قضات دادگاه كه لازم است جهت احقاق حقوق خود بدانید را ذکر نموده ایم و چنانچه با آنها مواجه شدید که منجر به تضییع حقوقتان شده، در بسیاری از تخلفات ذیل می توانید برای احقاق حقوقتان با در دست داشتن مدارک و مستندات به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نمایید.   1- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.   2- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.   3-  صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.   4- صدور قرارهای تامین نامتناسب.   5- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.   6- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.   7- بازداشت غیرقانونی.   8- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.   9- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.   10- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.   11- عدم توجه...