تعریف مالکیت منافع و حق انتفاع و تفاوت آنها

فروردین 29, 1397
Mashhoor.ir
تعریف مالکیت منافع و حق انتفاع و تفاوت آنها

تعریف مالکیت منافع و حق انتفاع و تفاوت آنها تعریف حق مالکیت و ویژگی های آن حق مالکیت کامل ترین نوع حق مالی است که یک شخص می تواند داشته باشد و دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند و تنها حق عینی ای است که تا این اندازه کامل است. حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- مالکیت بر روی عین 2- مالکیت بر روی منفعت تعریف حق انتفاع حق انتفاع حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند. تفاوت های حق مالکیت و حق انتفاع با وجود آنکه بین مالکیت منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد و از جمله مهمترین تفاوت های آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم که هم مالک عین است و هم مالک منفعت است ولی این شخص مالک با شرایط و اوصافی خاص، به شخ...