تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

خرداد 1, 1397
Mashhoor.ir
تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

تعلیق و تعویق مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟     الف) شباهت های تعلیق مجازات و تعویق مجازات   1- تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند.   2- تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد.   3- شرایط صدور این دو نهاد یکسان است که عبارت اند از : الف) وجود کیفیات مخففه ب) فقدان سابقه ی کیفری ج) پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم د) جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران     ب) تفات های تعلیق مجازات و تعویق مجازات     1- «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند یا جزئی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود.     2- مدت تعویق مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ ...