لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

2018-03-12
محسن شیخ ها
نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود   امضا کنندگان زیر ثبت شرکت را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم: 1- نام كامل شركت و نوع آن: ................... (با مسئوليت محدود).  2- موضوع شركت: .................... 3- نشانی كامل مركز اصلی: ......................... کد پستی: ........................... نشانی كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات). 4- اسامی شركاء يا موسسين: 1. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 2. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 5- مبدا تشكيل شركت و مدت آن: اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ................. 6- مدت فعاليت شركت نامحدود / محدود (با ذکر مدت). 7- سرمايه شركت عب...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰