نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود  

نمونه کامل تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود   امضا کنندگان زیر ثبت شرکت را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم: 1- نام كامل شركت و نوع آن: ................... (با مسئوليت محدود).  2- موضوع شركت: .................... 3- نشانی كامل مركز اصلی: ......................... کد پستی: ........................... نشانی كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات). 4- اسامی شركاء يا موسسين: 1. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 2. نام و نام خانوادگی: ......................... به شماره ملی: ................. نشانی: ................... کد پستی: ....................... 5- مبدا تشكيل شركت و مدت آن: اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ................. 6- مدت فعاليت شركت نامحدود / محدود (با ذکر مدت). 7- سرمايه شركت عب...