حق العمل کاری

دی ۱۲, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
حق العمل کاری

حق العمل کاری     تعریف حق العمل کاری حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق العمل کار در برابر شخص دیگری به نام آمر متعهد می گردد که معاملاتی را به اسم خود ولی به حساب آمر انجام دهد و در ازاء این عمل، اجرتی تحت عنوان حق العمل کاری دریافت کند. به حق العمل کاری، کمیسیون نیز گفته می شود.   اختیارات و تکالیف حق العمل کار: 1) لزوم آگاه نمودن آمر از اقدامات انجام شده: حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه کند، خصوصا در صورت انجام ماموریت که باید فورا به او اطلاع دهد.   2) حق العمل کار تکلیفی به بیمه کردن اموال ندارد: حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله نیست، مگر آنکه آمر دستور داده باشد.   3) تکالیف حق العمل کار در صورت وجود عیب ظاهری در اموال موضوع معامله: اگر مال التجاره ای که برای معامله به حق العمل کار داده شده است، دارای عیب ظاهری باشد، وی ملزم است برای حفظ حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین می...