چه تفاوتی بین خیار شرط و شرط خیار وجود دارد؟

تیر ۳, ۱۳۹۷
تحریریه مشهور
چه تفاوتی بین خیار شرط و شرط خیار وجود دارد؟

تفاوت های خیار شرط و شرط خیار   گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند. شکی نیست که بین آن دو تفاوت وجود دارد و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب بکار رفته است. ماده فوق الذکر مقرر داشته است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است».     خیار و خیار شرط به چه معنا هستند؟   خیار به معنی اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس، حیوان، عیب و غیره به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد موجودیت پیدا می کند.   بررسی تفاوت خیار شرط و شرط خیار در قانون مدنی   ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: «در عقد بیع ممکن است ...