آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری

دی ۲۷, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری

آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری   تعریف چک: چک به عنوان مهمترین سند تجاری ، نوشته ای (سندی) است که به موجب آن شخصی به نام صادرکننده، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد می کند یا به شخص دیگری واگذار می کند.   مزیت های خاص چک نسبت به دیگر اسناد تجاری چیست؟ 1) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل می آید. البته این موضوع به معنی رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنی تعیین وقت دادرسی زودتر از مواعد عادی دادگاه است. 2) چک در حکم سند لازم الاجرا است و می توان برای وصول مبلغ آن، از طریق اجرای ثبت اقدام نمود. 3) صدور چک پرداخت نشدنی، جنبه جزایی دارد و می توان به وسیله طرح شکایت کیفری، ضمن مجازات صادر کننده، مبلغ آن را با تشریفاتی کمتر و با سرعت بیشتری وصول نمود.   ذینفع و مسئولین چک چه کسانی هستند؟  در برر...

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

دی ۲۰, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم   تعریف سفته (فته طلب) به عنوان یک سند تجاری مهم: سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادرکننده، تعهد می کند که مبلغی وجه نقد را در زمانی که تعیین می گردد، در وجه حامل یا به شخص معینی پرداخت نماید.   طرفین ذینفع سفته:  در بررسی مقررات صدور سفته و پرداخت وجه آن با سه نفر سر و کار داریم: 1) صادر کننده: کسی که سند فوق را صادر می کند و آن را به دیگری تقدیم می کند، تا این شخص وجه این سند تجاری را پس از مدتی از او دریافت دارد. 2) دارنده : کسی که درحال حاضر سفته را در اختیار و می تواند با رجوع به صادرکننده، وجه آن را دریافت دارد. 3) ظهرنویس: شخصی که سابقا دارنده سفته بوده است و آن را به شخصی منتقل نموده است و در حال حاضر دیگر دارنده آن نیست.   الزامات شرایط شکلی و ظاهری سفته: 1) امضاء یا مهر صادر کننده 2) نام و نام خانوادگی صادر کننده 3) تاریخ صدور 4) مبلغی که باید تادیه شود 5) گیرنده وجه یا همان کسی که سن...

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

دی ۱۹, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم     تعریف برات: سندی تجاری است، که به موجب آن صادر کننده، با صدور آن، و تقدیم آن به دارنده ، او را برای دریافت مبلغی پول به سوی شخص دیگری به نام براتگیر یا محال علیه می فرستد، بدین توضیح که اگر براتگیر، آن را قبول نماید، دارنده این سند تجاری می تواند با ارائه آن به براتگیر، مبلغی پول از او دریافت دارد.   متعهدله و متعهدین برات:  1) براتکش (صادر کننده): شخصی که برات را صادر می کند و آن را به دیگری تقدیم می کند، تا این شخص مبلغ آن را از شخص ثالثی (محال علیه) دریافت دارد. 2) دارنده برات (محتال، محال له): شخصی که در حال حاضر سند تجاری در اختیار او می باشد و می تواند با رجوع به محال علیه (شخص ثالث) وجه آن را دریافت دارد، اعم از آنکه سند تجاری مذکور به نام او صادر شده باشد یا  به واسطه ظهرنویسی به او تقدیم شده باشد. 3) ظهر نویس: شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری فوق بوده و آن را به شخص دیگری منتقل نموده ...