نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
تحریریه مشهور
نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه کامل شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود   1- نام كامل شركت و نوع آن: شرکت .................................... (با مسئوليت محدود). 2- موضوع شركت: ............................. 3- نشاني كامل مركز اصلی: ............................ کد پستی: ........................... نشاني كامل شعبه شركت (در صورت تعيين مدير نام مديران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس شعبه). 4- اسامی شركاء يا موسسين: 1. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ........................... کد پستی: ........................ 2. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ........................... کد پستی: ........................ 3. نام و نام خانوادگی: ......................... با شماره ملی .......................... نشانی: ...