لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تصفیه امور تاجر ورشکسته

2018-01-01
محسن شیخ ها
تصفیه امور تاجر ورشکسته

تصفیه امور تاجر ورشکسته     اولین اقدام تصفیه امور تاجر ورشکسته ، مهر و موم نمودن اموال وی است: 1) دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می نماید، در حکم خود دستور مهر و موم اموال تاجر را نیز صادر میکند. 2) مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر به عمل آید. 3) اگر تاجر ورشکسته فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (که البته اکنون در حقوق ایران مصداق ندارد) می تواند با تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و قبل از صدور حکم ورشکستگی ، فورا اقدام به مهر و موم نماید و باید این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد. 4) انبارها، حجره ها، صندوق، اسناد، دفاتر، اوراق، نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر مهر و موم شود. 5) اگر حکم ورشکستگی شرکتهای تضامنی ، نسبی یا مختلط صادر گردد، اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم  نخواهد شد، مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه ای صادر شده باشد. 6) اگر ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰