ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

2018-03-30
محسن شیخ ها
جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو استفاده نماید مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر شده است. بطور مثال اگر کسی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری داده و از وی می خواهد که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد ولی گیرنده  سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء، در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء به وی نوشته و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردد و با انجام این کار می تواند موجب تحقق جرم سفید امضاء گردد. امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آنها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد. بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا یک نام علمی سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطال...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰