لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاه

2018-03-21
محسن شیخ ها
تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاه

تجدید نظرخواهی از احکام و قرارهای دادگاه تجدید نظر خواهی به چه معناست؟ تجدید نظر خواهی به مفهوم درخواست بررسی مجدد محکوم له یا محکوم علیه از امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و اعمال دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی دوباره مورد رسیدگی قرار میگیرد. طبق ماده 5 و 330 آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آرا است و رسیدگی مجدد استثناء است و لزوما باید تصریح شده باشد.   آرای قابل تجدید نظر چه مواردی هستند؟ الف: احکام قابل تجدیدنظر: 1- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد. 2- کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی. 3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. ب: قرارهای قابل تجدید نظر  قرارهای زیر قابل تجدید نظر است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد: 1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. 2- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰