لطفا منتظر بمانید

ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

2018-03-08
محسن شیخ ها
نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص

نمونه کامل اظهارنامه شرکت سهامی خاص بسمه تعالی 1- نام شركت: ........................................... (سهامی خاص).                     2- موضوع شركت: ..................................... 3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ............ ریال نقد و مبلغ 0 ریال غير نقد ، ............... ريالی بانام و منقسم به .......... سهم ................ ريالي با نام مي باشد. 4-  ميزان سهام و تعهد هر يک از موسسين و مبلغی كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واريز شده است، در مورد آورده غيرنقدی يعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدی اطلاع حاصل نمود. مبلغ ..................... ریال بابت سرمايه شركت طي گواهي بانک ...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰