ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟

2018-01-20
محسن شیخ ها
وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟

وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟ وعده برات به معنای زمان پرداخت مبلغ مندرج در آن است و دارای حالت های زیر است که هر کدام از آن ها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. زمان پرداخت وجه برات ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد: 1) اولین مورد وعده برات، به رویت (عندالمطالبه یا بی وعده) است: در این صورت اگر براتگیر برات را قبول داشته باشد، باید وجه برات را فورا و در زمان رویت پرداخت کند. در ماده 242 قانون تجارت، منظور از «برات بی وعده» همین برات به رویت است. به چنین براتی، «برات دیداری» نیز گفته می شود. 2) دومین مورد وعده برات، به وعده از رویت است: این وعده ممکن است یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روزی باشد که برات به رویت براتگیر می رسد. برای مثال در سر رسید براتی چنین درج می گردد: «به وعده دو ماه از رویت». موعد پرداخت برات به وسیله تاریخ قبولی یا درصورت عدم قبولی، به وسیله تاریخ اعتراض قابل محاسبه است. یعنی برات در هر زمان که به رویت ب...

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰