نمونه کامل اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

 • 14 اسفند 1396
 • محسن شیخ ها
 • 9 پرسش و پاسخ

فرم اساسنامه شركت با مسئوليت محدود بسمه تعالی   ماده 1. نام و نوع شركت: شركت ………………………………………………… (با مسئوليت محدود) .   ماده 2. موضوع شرکت:   ماده 3. مركز اصلي شركت:  کد پستی:  تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی را […]

فرم اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

بسمه تعالی

 

ماده 1. نام و نوع شركت:

شركت ………………………………………………… (با مسئوليت محدود) .

 

ماده 2. موضوع شرکت:

 

ماده 3. مركز اصلي شركت:

 کد پستی:

 تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی را تأسيس نمايد.

 

ماده 4. سرمايه شركت ………………… ریال نقدی و مبلغ 0 ریال غير نقدي.

 

ماده 5. مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود / نامحدود از تاریخ ……………… لغایت تاریخ …………………

 

ماده 6. تابعيت شركت: تابعيت شركت   ایرانی    است.  

ماده 7. دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

 تبصره: در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند  رعايت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده 8. وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده:

 الف: استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.

 ب: تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.

 ج: تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.

 د: انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

 

ماده 9. وظايف مجمع عمومي فوق العاده:

 الف: تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.

 ب: تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.

 ج: افزايش يا تقليل سرمايه شركت.

 د: تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.

 

ماده 10. تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 11. هيئت مديره شركت مركب از2الی3 نفر  خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده 12. هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد. ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.

ماده 13. جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 14. دارندگان حق امضا در شرکت:

دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهدار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهد آور و قرارداد ها را هیات مدیره تعین می کند.

 

ماده 15. اختيارات نماينده قانوني شركت :

 رییس هیات مدیره / مدیرعامل نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزينه ها، مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه، در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور، انتخاب وكيل و وكيل در توكيل، دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

 

ماده 16. سال مالي شركت :

 از 1/1 هر سال شروع و در بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس شركت است.

 

ماده 17. مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

 

ماده 18. هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

 

ماده 19. هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

 

ماده 20. تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

 

ماده 21. فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22. انحلال شركت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

 

ماده 23. در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24. اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25. در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

 

ماده 26. اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و در جلسه مورخ ………………… به تصويب مجمع عمومي موسسين رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.

 

در پایان لازم به ذکر است این نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که در فوق ذکر شده است نمونه ای است جامع و کامل که نیازهای اکثریت متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود را تامین می نماید اما چنانچه شما بنا به هر علتی تصمیم دارید مواردی خاص را در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود خود بگنجانید، از آنجائیکه اساسنامه شرکت در واقع شاکله و چارچوب یک شرکت را تشکیل می دهد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک با تجربه ما مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید با مشاوره هایی که خدمت شما ارائه می گردد بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 9 دیدگاه
 • نوشین پاسخ

  سلام وقت بخیر
  اساسنامه ی ما متعلق به سال 84 که در آن شناسه ی ملی ثبت نشده پرس و جو کردم گفتن باید اساسنامه رو در قسمتی از سایت ثبت شرکتها تایپ کنید میشه توضیح بدید؟

  8 خرداد 1400 در 16:04
 • آیتی پاسخ

  با سلام و وقت بخیر
  بعد از تاسیس شرکت اساسنامه شرکت باید جایی ارائه بشه واسه اینکه رسمی بشه یا نیازی نیست

  12 آذر 1399 در 19:32
  • محسن شیخ ها پاسخ

   درود بر شما
   بعد از ثبت شرکت مدارک و اوراق ثبتی شرکت رسمی محسوب میشه و هیچ نیازی به اقدام جداگانه نداره

   12 آذر 1399 در 23:30
 • صدیقه حقیقی پاسخ

  با سلام در صورت انتخاب نکردن فعلا جایی برای مکان شرکت آیا میشود آدرس منزل در اساسنامه وارد کرد
  ممنون

  15 آبان 1399 در 18:14
  • محسن شیخ ها پاسخ

   درود بر شما
   بله امکانپذیره

   16 آبان 1399 در 14:14
 • رضا دامنی پاسخ

  سلام پرینت نسخه خام اساسنامه رو ازکجا تهیه کنم

  20 فروردین 1399 در 10:24
  • محسن شیخ ها پاسخ

   درود بر شما
   اساسنامه بالا رو کپی کنین

   20 فروردین 1399 در 13:47
 • علی پاسخ

  سلام. زمان ارسال اساسنامه به اداره ثبت شرکتها از طریق اداره پست، باید امضای افراد زیر برگه ها زده بشه یا نه؟
  باتشکر

  6 آبان 1398 در 17:26
  • ادمین پاسخ

   درود بر شما
   بله اساسنامه باید توسط همه شرکاء امضاء بشه

   6 آبان 1398 در 19:28