ثبت شرکت مشهور تخصصی ترین مرکز ثبتی و حقوقی در ایران

نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
ادمین

نمونه کامل اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

 

 
ماده ۱. نام و نوع شرکت:
شرکت ………………………………………………… (با مسئولیت محدود) .
 
ماده ۲. موضوع شرکت:
 
ماده ۳. مرکز اصلی شرکت:
 کد پستی:
 تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.
 
ماده ۴. سرمایه شرکت ………………… ریال نقدی و مبلغ ۰ ریال غیر نقدی.
 
ماده ۵. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود / نامحدود از تاریخ ……………… لغایت تاریخ …………………
 
ماده ۶. تابعیت شرکت: تابعیت شرکت   ایرانی    است. 
ماده ۷. دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
 تبصره: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند  رعایت ماده ۷ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
 
ماده ۸. وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده:
 الف: استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت.
 ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیئت مدیره.
 ج: تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
 د: انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
 
ماده ۹. وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
 الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه.
 ب: تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
 ج: افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
 د: تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.
 
ماده ۱۰. تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
 
ماده ۱۱. هیئت مدیره شرکت مرکب از۲الی۳ نفر  خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
 
ماده ۱۲. هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد.
 
ماده ۱۳. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۱۴. دارندگان حق امضا در شرکت:
دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهدار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهد آور و قرارداد ها را هیات مدیره تعین می کند.
 
ماده ۱۵. اختیارات نماینده قانونی شرکت :
 رییس هیات مدیره / مدیرعامل نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تعیین بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تعیین آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران،عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکهاو اشخاص خرید و فروش و اجاره امول منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی راکه مدیرعامل جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر است.
 
ماده ۱۶. سال مالی شرکت :
 از ۱/۱ هر سال شروع و در بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.
 
ماده ۱۷. مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
 
ماده ۱۸. هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
 
ماده ۱۹. هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
 
ماده ۲۰. تقسیم سود : از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
 
ماده ۲۱. فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
 
ماده ۲۲. انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود.
 
ماده ۲۳. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
 
ماده ۲۴. اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
 
ماده ۲۵. در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
 
ماده ۲۶. این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در جلسه مورخ ………………… به تصویب مجمع عمومی موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.
در پایان لازم به ذکر است این نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که در فوق ذکر شده است نمونه ای است جامع و کامل که نیازهای اکثریت متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود را تامین می نماید اما چنانچه شما بنا به هر علتی تصمیم دارید مواردی خاص را در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود خود بگنجانید، از آنجائیکه اساسنامه شرکت در واقع شاکله و چارچوب یک شرکت را تشکیل می دهد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک با تجربه ما مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوانید با مشاوره هایی که خدمت شما ارائه می گردد بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید.

 

 

لینک کوتاه: کپی لینک
مشاوره تخصصی در امور حقوقی و ثبتی شما شروع مشاوره

مطالب مشابه

نظرات و بازتاب ها

نظر خود را ارسال کنید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

phone برای تماس کلیک کنید ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۰