نحوه تکمیل دفاتر قانونی

  • 11 آبان 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

شیوه تکمیل کردن دفاتر قانونی دفاتر قانونی و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور     دفاتر قانونی در قانون محاسبات، محاسبات عمومی در باره دفاتر تعریف خاصی و ثابتی ندارد لیکن به استناد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیر نقدی) […]

شیوه تکمیل کردن دفاتر قانونی

دفاتر قانونی و ثبت شرکت

ثبت شرکت مشهور

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.

راه های ارتباطی با مشاورین ثبت مشور می باشد. اینگونه می توانید در بازار جهانی متمایز باشید.

 

 

دفاتر قانونی

در قانون محاسبات، محاسبات عمومی در باره دفاتر تعریف خاصی و ثابتی ندارد

لیکن به استناد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است

از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیر نقدی) دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است

“ثبت شرکت خود را با مشاوران ما در میان بگذارید”

از دفاتر روزنامه (اعم از نقدی و یا غیر نقدی) دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ” دفتر در آمد هزینه ” تهیه و در دسترس مودیان قرار می دهد و مقرر شده است آیین نامه مربوط نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد که آیین نامه مذکور در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است.

 

مشخصات دفاتر قاونی

ماده ۲: دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارتست

از کلیه ی دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک و یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.

تبصره ۱:

اشتباه کردن در شماره گذاری صفحات

همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتباری دفاتر مشاغل ثبت نخواهد بود.

تبصره ۲:

نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است( مانند مواد گرافیت ) ممنوع است.

تبصره ۳:

ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد

همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده ۳:

مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضا پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایید

مگر اینکه در اثناء سال قبل بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند

 

” ثبت شرکت مشهور “

دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن ال الزامی است.

ماده ۴:

دفتر روزنامه دفتری می باشد که افراد حقیقی یا حقوقی کلیه معاملات و سایر رویداد های مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند.
تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز می باشد.

ماده ۵:

دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد..

ماده ۶:

دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سر فصل حساب های متفاوت باشد

به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با تبت و نگداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده ۷:

دفتر مشاغل ( دفتر در آمد و هزینه) دفتری است

که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، در آمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد

معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد

به طوری که در انتهای سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:
ماده ۸:

دفتر معین دفتری می باشد

جهت تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب احتمال دارد نگهداری شود.

کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین می باشد.

” ثبت شرکت مشهور ” 

ماده ۹:

 

سند حسابداری فرمی می باشد

که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد .

ماده ۱۰:

مدارک حساب عبارت از مستنداتی می باشد

که عنوان کننده وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد .

 

پیوند : دفاتر قانونی ، ثبت شرکت ، تکمیل دفاتر قانونی ، شرکت ، شرکت مشهور

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه