مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

  • 27 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

نکات اساسی درباره مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی-مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را با هم بررسی کنیم مالیات بردرآمد ” ثبت شرکت مشهور”  ” درباره درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد با متخصصین ما مشورت کنید “     مالیات بردرآمد   مودیان مالیاتی برای بهره مندی از تسهیلات و مزایای و امتیازات در نظر […]

نکات اساسی درباره مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی-مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را با هم بررسی کنیم

مالیات بردرآمد

” ثبت شرکت مشهور” 

” درباره درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد با متخصصین ما مشورت کنید “

 

" ثبت شرکت و درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد را در ثبت شرکت مشهور بررسی کنید "

” ثبت شرکت و درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد را بررسی کنید “

 

مالیات بردرآمد

 

مودیان مالیاتی برای بهره مندی از تسهیلات و مزایای و امتیازات در نظر گرفته شده است

در قانون ، موظف به انجام دادن تکالیف قانونی هستند

چون عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد بود.

از این سمت در این بخش به بررسی قسمتی از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم .

مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:

1-  همه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل و پروسه قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را  پشت سر گذاشته اند و به ثبت رسیده اند

و دارای شماره ی ثبت می باشند .

مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .

 

درآمد مشمول مالیات

2-  درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط
براساس ماده ی ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .
تبصره (۱) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

 

تکلیف اشخاص حقوقی

3-   تکلیف اشخاص حقوقی
الف. ارائه  دادن اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰
طبق  ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
مکان ارایه دادن اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .

 

” ثبت شرکت مشهور آماده ارائه انواع خدماتت حقوقی به شما “

 

اشخاص حقوقی

 

حکم این ماده درباره کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .
ب. پلمپ دفاتر قانونی
اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدامم به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مودیان موظفند که تا پایان مهلت ۲۹/۱۲/۸۹ نسبت به پلمپ دفاتر اقدامن نمایند .
ج. پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

” مشمولین مالیات بردرآمد را بررسی کنید “

د. ارایه ی دادن لیست حقوق بگیران
اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .
مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها) :
– در صورت ارایه اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ ، یک سال
– در صورت عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی پنج سال

 

روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

چهارم : راه های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی
الف) رسیدگی از طریق دفاتر
اگر اشخاص حقوقی در زمان مقرر اقدام به ارایه  دادن اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان ، ارائه ی دفاتر قانونی (روزنامه و کل) اسناد و مدارک نمایند و درآمد اعلام نمایند رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .

” درباره درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد با مشاورین ما مشورت کنید “

ب) رسیدگی از طریق علی الراس
در صورتی که اشخاص حقوقی از ارایه ی اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به سایر تکالیف خویش اقدام ننمایند . رسیدگی مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد .
رد دفاتر از سوی هیات بند ۳ ماده ی ۹۷ به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر

 

ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م

پنجم : ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م
در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر ، به عنوان مثال :

تاخیر پلمپ یا تأخیر ثبت وقایع مالی فاکتوئرهای فروش شماره سریال چاپی نداشته باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد با اصولادفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید ی محاسبه ی بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت در مورد رسیدگی به هیأت بند ۳ مادهی ۹۷ ق.م.م ارجاع داده می شود .
در صورت ارجاع پرونده به هیات بند ۳ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد.

 

معافیت ها

ششم : معافیت ها
بر اساس ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ی ۱۰۵ این قانون معاف هستند .

 

” ثبت شرکت و درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بردرآمد را بررسی کنید “

معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سیصد کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف می باشد .

 

پیوند : ثبت شرکت

پیوند : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه