دیه سال ۹۸ چقدر است؟ برررسی دیه کامل انسان در سال 98 در ماههای حرام و عادی

 • 11 اردیبهشت 1399
 • محسن شیخ ها
 • 2 پرسش و پاسخ

نرخ دیه در سال ۹۸   نرخ دیه سال ۹۸ چقدر است و مبلغ دیه کامل انسان در سال ۹۸ چگونه تعیین شده است؟ آیا مبلغ دیه زن در سال 98 واقعاً با دیه کامل مرد یکسان است؟ نرخ دیه اعضاء بدن انسان چه میزان است؟ در این مقاله بصورت مفصل به موضوع دیه در […]

نرخ دیه در سال ۹۸

 

نرخ دیه سال ۹۸ چقدر است و مبلغ دیه کامل انسان در سال ۹۸ چگونه تعیین شده است؟ آیا مبلغ دیه زن در سال 98 واقعاً با دیه کامل مرد یکسان است؟ نرخ دیه اعضاء بدن انسان چه میزان است؟ در این مقاله بصورت مفصل به موضوع دیه در سال 98 در ماههای حرام و عادی پرداخته‌ایم که مشاهده می‌فرمایید.

 

جدول کامل جزئیات مبالغ دیه در سال ۹۸

 

در جدول زیر کاملترین جزئیات مبلغ دیه در سال ۹۸ (در بیش از ۱۴۰ مورد) قابل مشاهده است.

 

نکته: مبالغ همگی به تومان است.

 

 

ردیف  جزئیات دیه سال ۹۸ نرخ دیه
۱ یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲/۷۰۰/۰۰۰
۲ دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵/۴۰۰/۰۰۰
۳ سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸/۱۰۰/۰۰۰
۴ چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰
۵ پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۶ شش درصد دیه کامل سال ۹۸   ۱۶/۲۰۰/۰۰۰
۷ هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰
۸ هشت درصد دیه کامل سال ۹۸     ۲۱/۶۰۰/۰۰۰
۹   نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۴/۳۰۰/۰۰۰
۱۰ ده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ یازده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۹/۷۰۰/۰۰۰
۱۲ دوازده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۳۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۳ سیزده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۳۵/۱۰۰/۰۰۰
۱۴ چهارده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۳۷/۸۰۰/۰۰۰
۱۵ پانزده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۴۰/۵۰۰/۰۰۰
۱۶ شانزده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۴۳/۲۰۰/۰۰۰
۱۷ هفده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۴۵/۹۰۰/۰۰۰
۱۸ هجده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۴۸/۶۰۰/۰۰۰
۱۹ نوزده درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵۱/۳۰۰/۰۰۰
۲۰ بیست درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ بیست و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵۶/۷۰۰/۰۰۰
۲۲ بیست و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۵۹/۴۰۰/۰۰۰
۲۳ بیست و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۶۲/۱۰۰/۰۰۰
۲۴ بیست و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۶۴/۸۰۰/۰۰۰
۲۵ بیست و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰
۲۶ بیست و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
۲۷ بیست و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۷۲/۹۰۰/۰۰۰
۲۸ بیست و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۷۵/۶۰۰/۰۰۰
۲۹ بیست و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۷۸/۳۰۰/۰۰۰
۳۰ سی درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۱ سی و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸۳/۷۰۰/۰۰۰
۳۲ سی و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸۶/۴۰۰/۰۰۰
۳۳ سی و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۸۹/۱۰۰/۰۰۰
۳۴ سی و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۹۱/۸۰۰/۰۰۰
۳۵ سی و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۹۴/۵۰۰/۰۰۰
۳۶ سی و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۹۷/۲۰۰/۰۰۰
۳۷ سی و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۹۹/۹۰۰/۰۰۰
۳۸ سی و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۰۲/۶۰۰/۰۰۰
۳۹ سی و نه درصد دیه کامل سال سال ۹۸ ۱۰۵/۳۰۰/۰۰۰
۴۰ چهل درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
۴۱ چهل و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۱۰/۷۰۰/۰۰۰
۴۲ چهل و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۱۳/۴۰۰/۰۰۰
۴۳ چهل و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۱۶/۱۰۰/۰۰۰
۴۴ چهل و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۱۸/۸۰۰/۰۰۰
۴۵ چهل و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۲۱/۵۰۰/۰۰۰
۴۶ چهل و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۲۴/۲۰۰/۰۰۰
۴۷ چهل و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۲۶/۹۰۰/۰۰۰
۴۸ چهل و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۲۹/۶۰۰/۰۰۰
۴۹ چهل و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۲/۳۰۰/۰۰۰
۵۰ پنجاه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۵۱ پنجاه و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۷/۷۰۰/۰۰۰
۵۲ پنجاه و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۴۰/۴۰۰/۰۰۰
۵۳ پنجاه و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۴۳/۱۰۰/۰۰۰
۵۴ پنجاه و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۴۵/۸۰۰/۰۰۰
۵۵ پنجاه و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۴۸/۵۰۰/۰۰۰
۵۶ پنجاه و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰
۵۷ پنجاه و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۳/۹۰۰/۰۰۰
۵۸ پنجاه و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۶/۶۰۰/۰۰۰
۵۹ پنجاه و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۹/۳۰۰/۰۰۰
۶۰ شصت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۶۱ شصت و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۴/۷۰۰/۰۰۰
۶۲ شصت و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۷/۴۰۰/۰۰۰
۶۳ شصت و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۷۰/۱۰۰/۰۰۰
۶۴ شصت و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰
۶۵ شصت و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۷۵/۵۰۰/۰۰۰
۶۶ شصت و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۷۸/۲۰۰/۰۰۰
۶۷ شصت و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۰/۹۰۰/۰۰۰
۶۸ شصت و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۳/۶۰۰/۰۰۰
۶۹ شصت و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۶/۳۰۰/۰۰۰
۷۰ هفتاد درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۷۱ هفتاد و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۹۱/۷۰۰/۰۰۰
۷۲ هفتاد و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۹۴/۴۰۰/۰۰۰
۷۳ هفتاد و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۹۷/۱۰۰/۰۰۰
۷۴ هفتاد و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۱۹۹/۸۰۰/۰۰۰
۷۵ هفتاد و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰
۷۶ هفتاد و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۰۵/۲۰۰/۰۰۰
۷۷ هفتاد و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۰۷/۹۰۰/۰۰۰
۷۸ هفتاد و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۰/۶۰۰/۰۰۰
۷۹ هفتاد و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۰ هشتاد درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۸۱ هشتاد و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۸/۷۰۰/۰۰۰
۸۲ هشتاد و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۲۱/۴۰۰/۰۰۰
۸۳ هشتاد و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۲۴/۱۰۰/۰۰۰
۸۴ هشتاد و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۲۶/۸۰۰/۰۰۰
۸۵ هشتاد و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۲۹/۵۰۰/۰۰۰
۸۶ هشتاد و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۳۲/۲۰۰/۰۰۰
۸۷ هشتاد و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۳۴/۹۰۰/۰۰۰
۸۸ هشتاد و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۳۷/۶۰۰/۰۰۰
۸۹ هشتاد و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۰/۳۰۰/۰۰۰
۹۰ نود درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰
۹۱ نود و یک درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۵/۷۰۰/۰۰۰
۹۲ نود و دو درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۸/۴۰۰/۰۰۰
۹۳ نود و سه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۵۱/۱۰۰/۰۰۰
۹۴ نود و چهار درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۵۳/۸۰۰/۰۰۰
۹۵ نود و پنج درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۵۶/۵۰۰/۰۰۰
۹۶ نود و شش درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۵۹/۲۰۰/۰۰۰
۹۷ نود و هفت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۶۱/۹۰۰/۰۰۰
۹۸ نود و هشت درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۶۴/۶۰۰/۰۰۰
۹۹ نود و نه درصد دیه کامل سال ۹۸ ۲۶۷/۳۰۰/۰۰۰
۱۰۰ یک دوم دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۱ یک سوم دیه کامل سال ۹۸ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۲ دو سوم دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۳ یک چهارم دیه کامل سال ۹۸ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۴ دو چهارم دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۵ سه چهارم دیه کامل سال ۹۸ ۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۶ یک پنجم دیه کامل سال ۹۸ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۷ دو پنجم دیه کامل سال ۹۸ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۸ سه پنجم دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۹ چهار پنجم دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۰ یک ششم دیه کامل سال ۹۸ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۱ دو ششم دیه کامل سال ۹۸ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۲ سه ششم دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۳ چهار ششم دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۴ پنج ششم دیه کامل سال ۹۸ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۵ یک هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۳۸/۵۷۱/۴۲۹
۱۱۶ دو هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۷۷/۱۴۲/۵۸۷
۱۱۷ سه هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۱۵/۷۱۴/۲۸۶
۱۱۸ چهار هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۴/۲۸۵/۷۱۴
۱۱۹ پنج هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۹۲/۸۵۷/۱۴۳
۱۲۰ شش هفتم دیه کامل سال ۹۸ ۲۳۱/۴۲۸/۵۷۱
۱۲۱ یک هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۳۳/۷۵۰/۰۰۰
۱۲۲ دو هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۳ سه هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۰۱/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۴ چهار هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۵ پنج هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۸/۷۵۰/۰۰۰
۱۲۶ شش هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۲۷ هفت هشتم دیه کامل سال ۹۸ ۲۳۶/۷۵۰/۰۰۰
۱۲۸ یک نهم دیه کامل سال ۹۸ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹ دو نهم دیه کامل سال ۹۸ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۰ سه نهم دیه کامل سال ۹۸ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۱ چهار نهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۲ پنج نهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۳ شش نهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۴ هفت نهم دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۵ هشت نهم دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۶ یک دهم دیه کامل سال ۹۸ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۷ دو دهم دیه کامل سال ۹۸ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸ سه دهم دیه کامل سال ۹۸ ۸۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹ چهار دهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۰ پنج دهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۱ شش دهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۲ هفت دهم دیه کامل سال ۹۸ ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۳ هشت دهم دیه کامل سال ۹۸ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۴۴ نه دهم دیه کامل سال ۹۸ ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰

نرخ دیه کامل انسان در سال ۹۸ چگونه تعیین شده است؟

 

طبق رویه مرسومی که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی دارد، نرخ دیه با توجه به شرایط روز جامعه و تورم قیمت‌ها و غیره، در کارگروهی تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سپس در خصوص مبلغ دیه در شورای عالی قوه قضاییه تصمیم گیری نهایی می‌شود و پس از آنکه مبلغ دیه در شورای عالی قوه قضاییه تصویب می‌شود، این مبلغ توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد و برای تمامی دادگاه‌ها، مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه و غیره الزام آور است.

 

مبلغ دیه سال ۹۸ در ماههای حرام چقدر است؟

 

مبلغ دیه کامل با احتساب ۳۰% (سی درصد) تغلیظ دیه در ماههای حرام مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

 

نکته مهم: تغلیظ و افزایش دیه در ماههای حرام، مختص دیه نفس است و در مورد دیه اعضاء بدن تغلیظ و افزایش دیه وجود ندارد. بنابراین مبلغ دیه اعضاء بدن که در بالا ذکر شده است، در تمام ماههای سال اعم از حرام و عادی یکسان است.

 

ماه های حرام قمری و معادل شمسی آن در سال ۹۸ شامل موارد ذیل است:

 

۱- رجب (۱۷ اسفند ۹۷ الی ۱۸ فروردین ۹۸)

 

۲- ذی القعده (۱۳ تیر الی ۱۱ مرداد ۹۸)

 

۳- ذی الحجه (۱۲ مرداد الی ۹ شهریور ۹۸)

 

۴- محرم (۱۰ شهریور الی ۷ مهر ۹۸)

 

 

«پاسخ به سوالات متداول شما»

 

دیه زن در سال 98 نیز در نهایت همان مبلغ دویست و سی و یک میلیون تومان محاسبه و پرداخت می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که مطابق با قانون مجازات اسلامی، دیه زن در بسیاری از موارد نصف دیه مرد است، امّا برای جلوگیری از تبعیض و حفظ حقوق زنان جامعه، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، به حکم دادگاه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

مطابق با قانون، مبلغ دیه در ماههای حرام سال به میزان 30% افزایش پیدا می‌نماید که اصطلاحاً به آن تغلیظ دیه گفته می‌شود. بر همین اساس دیه کامل انسان در سال 98 در ماههای حرام مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان تعیین شده است. برای مشاهده ماههای حرام سال 98 (اعم از شمسی و قمری) و نحوه محاسبه مبلغ دیه این ماه‌ها، مقاله را مطالعه بفرمایید.

نرخ دیه کامل انسان در سال 98 مبلغ دویست و هفتاد میلیون تومان تعیین شده است. ما در این مقاله بصورت کامل جزئیات دیه را توضیح داده‌ایم که پیشنهاد می‌نماییم مطالعه بفرمایید.

موضوع تعیین مبلغ دیه کامل انسان در شورای عالی قوه قضائیه به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و به تصویب می‌رسد و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌شود. نرخ دیه کامل انسان در سال 98 نیز همین روند را طی نموده است و پس از تصویب، توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است. برای اطلاع دقیق در مورد دیه کامل انسان در سال 98 این مقاله را حتماً مطالعه بفرمایید. همچنین لازم به ذکر است شخصی که مسئول پرداخت دیه است، اگر توانایی مالی کافی نداشته باشد، به حکم دادگاه دیه قسط بندی می‌شود.

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 2 دیدگاه
 • هادی رحمانی پاسخ

  سلام من پارسال درتاریخ۱۳۹۸/۰۵/۳۱تصادف کردم که موجب شکستگی استخوان لگنم(گردن)شد این رای صادرشدبرادیه.یه۴درصددیه کامل بابت خراشیدگی چانه واسیب نسخ نرم پیرامون شکستگی به خواهرش.وچهار‌پنجم ازیک دوم دیه کامل صادرشد.امکانش هست محاسبه کنیدمبلغشو

  19 بهمن 1399 در 04:50
 • امیران پاسخ

  با سلام من درسال ۹۸ تصادف کردم ولی رای دادگاه سال ۹۹ صادر شد تقریبا ۵۰ درصد دیه کامل بهم دادن الان پولش چقدر ه البته تو ماه رجب این اتفاق افتاده

  20 دی 1399 در 05:12