وقف نامه چیست ؟ در چه مواردی وقفنامه باطل می شود؟

  • 13 اسفند 1398
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

وقف نامه چیست؟   وقف نامه چیست و چه اطلاعاتی در آن درج می شود؟ با توجه به اهمیت موضوع وقفنامه و موارد ابطال آن، کارشناسان مشهور در این نوشته شما را با مفهوم وقف نامه و اطلاعات مهم آن و موارد ابطال آن آشنا نموده اند که در ادامه مطالعه می فرمایید.   وقف […]

وقف نامه چیست؟

 

وقف نامه چیست و چه اطلاعاتی در آن درج می شود؟ با توجه به اهمیت موضوع وقفنامه و موارد ابطال آن، کارشناسان مشهور در این نوشته شما را با مفهوم وقف نامه و اطلاعات مهم آن و موارد ابطال آن آشنا نموده اند که در ادامه مطالعه می فرمایید.

 

وقف نامه سند و یا قباله ای است که در آن نام مال موقوفه از قبیل زمین، ساختمان، خودرو و غیره ذکر شده است.

 

در وقف نامه اطلاعات مهم دیگری هم وجود دارد مانند: نام واقف (شخصی که مالی را وقف می نماید) محل و خصوصیات کامل رقبات و نحوه مصارف مال موقوفه و همچنین نام متولی و ترتیب و چگونگی تعیین متولیان بعد از متولی اول.

 

وقف نامه در چه مواردی باطل است؟

 

در صورت وجود هریک از شرایط و موارد زیر وقف نامه باطل است:

 

۱- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است

 

۲- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است

 

۳- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود

 

 ۴- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است

 

۵- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است

 

۶- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است

 

۷- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است

 

۸- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولاً باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست

 

۹- از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است

 

۱۰- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود

 

 ۱۱- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)

 

۱۲- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود

 

۱۳- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف).

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه