شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟

  • 9 شهریور 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟ ثبت شرکت (تاسیس شرکت )     شرکت سهامی از زمانی که  تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی می شود. تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این می باشد که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به صورت صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی […]

شرکت چه زمانی تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی می شود؟

ثبت شرکت (تاسیس شرکت )

ثبت شرکت و زمان شکل گرفتن شخصیت حقوقی شرکت را با هم بررسی کنیم

ثبت شرکت و خصوصیات شخصیت حقوقی را بررسی کنیم؟

 

 

شرکت سهامی از زمانی که  تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی می شود.

تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این می باشد که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به صورت صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که بر آن اعمال  شده عمل کند.

طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این بحث می باشد که در 2 قسمت به بررسی و  مطالعه آن می پردازیم:

الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد:

مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.

مجمع عمومی موَسس، همچون هر مجمع عمومی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.

به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

«در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند… ».

دراین جا با هم به ترتیب، به زمان و نوع شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و طرز تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

1- زمان و شکل دعوت از مجمع:

موَسسان، پس از انجام تشریفات درج شده در ماده ی 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت،

مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.

به موجب ماده ی مزبور: «پس از سپری شدن زمانی که برای پذیره نویسی تعیین  شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد شده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد». بنابراین، دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذارده است صورت می پذیرد.

 “ثبت شرکت و زمان و شکل دعوت از مجمع 

موَسسان باید دقت کنند و توجه داشته باشند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.

مراتب ذکر شده  باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع مشخص شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد. این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

قانونگذار در ماده ی 100 لایحه اصلاحی قانون تجارت مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود معین کرده است.

به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

1- ترکیب مجمع:

در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،

چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

3- طریقه تصمیم گیری:

تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.

ماده ی 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی کرده است:

«…مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد». به موجب ماده ی 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است… ». مع ذلک، هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند (ماده ی 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

” ثبت شرکت خود را به مشاوران و  متخصصین  ما بسپارید “

مجمع عمومی موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت). هر وقت در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود، هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط  مندرج در ماده ی 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعلام تنفس کند.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای به وسیله منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد». (ماده ی 105 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ثبت شرکت و زمان شکل گرفتن شخصیت حقوقی شرکت

ثبت شرکت و ویژگی های شخصیت حقوقی شرکت را بررسی کنیم؟

ب) صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

1) تصویب گزارش موَسسان:

گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی

رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است و تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود.

برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است. این موارد عبارتند از:

تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این، ماده ی 76 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند… ».

” تاسیس شرکت و  تصویب گزارش موَسسان “

مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان

باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند

(بند اول ماده ی 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است و از آنجائیکه قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

2) تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:

مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،

از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

” تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی بعد از  تاسیس شرکت “

هر گاه آورده ی غیر نقد (در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس) تصویب نگردد

دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد

در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند…در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند». (ماده ی 79 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

“  ثبت شرکت وتصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) 

جلسه ی دوم

در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به صورت بالا  برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه اصلاحی قانون تجارت) معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند». (ماده ی 81 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

3) تصویب مزایای خاص:

 

هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد

این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.

نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت). مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت) توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

 4) تصویب اساسنامه:

شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.

بنابراین، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.

طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است

یعنی نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،

ثبت شرکت و  تصویب اساسنامه ” 

نحوه ی انتقال سهام با نام، طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها، طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، تعیین تعداد بازرسان، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه.

تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به صورتی است که همه مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه ذکر گردید و عمل به موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد، چرا که ذکر جزئیات سبب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نخورد.

5) تعیین مدیران و بازرسان:

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت) حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.

ماده ی 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر کرده است:

«مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»

مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید». (قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت) مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است. (قسمت اول ماده ی 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. (قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت). هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6) تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:

با توجه به  تبصره ی ماده ی 17(الحاقی 22/11/1353) لایحه اصلاحی قانون تجارت:

«هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.

یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود. تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل (تاسیس شرکت ) می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت تحقق پیدا کرده باشد.

ثبت شرکت تاسیس شرکت

پیوند : ثبت شرکت ، تاسیس شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه