شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گرفتن کد کارگاهی بیمه

  • 23 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

شرایط و ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه اخذ کد کارگاهی بیمه ثبت شرکت     اخذ کد کارگاهی بیمه   بعد از ثبت این مدل  کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید حتما به جهت بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی رفته و مدارک […]

شرایط و ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

اخذ کد کارگاهی بیمه

ثبت شرکت

 

مدارکی قادر است ملاک کارفرمایی شخص باشد

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد

 

اخذ کد کارگاهی بیمه

 

بعد از ثبت این مدل  کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید حتما به جهت بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی رفته و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد

کارفرمایان کارگاههای حقوقی :


1-  نامه اعلام تاسیس شرکت
2-  روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است
3-  اساسنامه شرکت
4- تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
5- سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
6- شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاههای حقیقی:

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.
کارفرما  باید هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.
زمان گرفتن یا تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

پیمانکاران:

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند

رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) رامتعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.
کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

شعبه تامین اجتماعی و ثبت شرکت

شعبه تامین اجتماعی بعد  از دریافت قرارداد

برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را دردوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده

مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰شورای عالی تامین اجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود

پیوند : اخذ کد کارگاهی بیمه ، کد کارگاهی بیمه ، کد کارگاهی ، ثبت شرکت 

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه