شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

  • 30 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت ثبت شرکت مشهور   اخذ کد کارگاهی بیمه پس از  از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت می بایست به جهت بیمه کردن کارکنان کارگاه خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به محل کارگاه […]

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه

اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت

ثبت شرکت مشهور

اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت

اخذ کد کارگاهی بیمه و ثبت شرکت را به متخصصین ما بسپارید

 

اخذ کد کارگاهی بیمه

پس از  از ثبت این کارگاهها در اداره ثبت شرکتها .

نماینده شرکت می بایست به جهت بیمه کردن کارکنان کارگاه خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به محل کارگاه خود رجوع کند و مدارک زیر را جهت تشکیل دادن  پرونده به شعبه تحویل دهد

کارفرمایان کارگاههای حقوقی :

الف – نامه اعلام تاسیس شرکت
ب – روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن قید شده است
ث – اساسنامه شرکت
ت – تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت الزامیست
ج – دیگر  مدارک مرتبط با شروع به کار  فعالیت و تاسیس شرکت بر اساس مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولی)
چ – شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب رابه صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود.

کارفرمایان کارگاههای حقیقی:

کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون باید ظرف مدت زمان  ۱۵ روز ازتاریخ تاسیس به خاطر بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه تامین احتماعی واقع درمحدوده عملکرد کارگاه مراحعه کنند ومدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آنها می باشد، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند.

مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

جواز کسب صنفی معتبر(دائم یاموقت) یا هرنوع اجازه کار از مراجع مربوطه و ذیصلاح
پروانه تاسیس یا بهره برداری
اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی)
تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه
شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن

 

“مشاوره با متخصصین ما در باره اخذ کارت بازرگانی” 

 

پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.
کارفرما باید هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند

صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید.
در هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

پیمانکاران:

درمورد هایی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند

رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ضروری است:
کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) رامتعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.

 

” اخذ کارت بازرگانی ” 

کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پروندهداده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را دردوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود

پیوند : اخذ کد کارگاهی بیمه ، اخذ کارت بازرگانی ، کد کارگاهی بیمه ، کارت بازرگانی ، ثبت شرکت

منبع : http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه