وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

  • 28 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟  وعده سفته تاریخ و زمانی است که توسط صادر کننده سفته در خود سفته قید می شود تا در همان تاریخ، دارنده سفته به صادر کننده آن مراجعه نموده و ضمن تسلیم اصل سفته به وی مبلغ مندرج در آن را دریافت می نماید. […]

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

وعده سفته تاریخ و زمانی است که توسط صادر کننده سفته در خود سفته قید می شود تا در همان تاریخ، دارنده سفته به صادر کننده آن مراجعه نموده و ضمن تسلیم اصل سفته به وی مبلغ مندرج در آن را دریافت می نماید.

سر رسید  وعده سفته به یکی از اشکال زیر است:

1) اولین مورد از وعده سفته، موعد معین است: در این صورت روز معینی مانند  28/ 10/ 1396  جهت زمان تادیه وجه سفته ( وعده سفته )، در نظر گرفته شده است.
2)  دومین مورد از وعده سفته، عندالمطالبه (به رویت یا بی وعده) است: به این صورت است که دارنده سفته در هر زمانی که به صادرکننده رجوع نماید و از او مبلغ سفته را مطالبه بنماید، صادرکننده سفته باید مبلغ را به او بپردازد.

 

وظایف دارنده سفته کدام است؟

 پیش از این گفتیم که برخی از امتیازاتی که دارنده سند تجاری دارد، مانند مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان، مشروط بر این است که دارنده آن سند تجاری به برخی تکالیف قانونی عمل نموده باشد.
قانون گذار در قانون تجارت این تکالیف قانونی را در خصوص سفته تشریح نکرده است و بنابر ماده 309 قانون تجارت همان تکالیف مقرر در خصوص برات را درباره سفته نیز جاری کرده است.
این تکالیف عبارتند از:
1) اگر سفته عندالمطالبه باشد، دارنده سفته باید نهایتا ظرف یک سال از تاریخ صدور، پرداخت آن را مطالبه نماید.
مگر آنکه مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ذینفعان قبل از او به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.
2) دارنده سفته باید در همان روز وعده، وجه سفته را مطالبه کند.
3) چنانچه مبلغ سفته پرداخت نشود، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ وعده، آن را واخواست نموده باشد.

بررسی حدود مسئولیت مسئولین سفته:

در این خصوص نیز قانون گذار به موجب ماده 309 قانون تجارت، قواعد برات را در خصوص سفته جاری و ساری دانسته است.
این قواعد بنا بر ماده 249 قانون تجارت عبارتند از:
1) در صورتیکه دارنده سفته به تکالیف قانونی خود که پیش از این بیان شد، عمل نموده باشد،
الف) صادرکننده و ظهرنویسان در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته می تواند به هریک از مسئولین سفته، مجتمعا یا منفردا مراجعه کند و تمام یا بخشی از وجه سفته  را از هر یک از آنها که تمایل داشته باشد، دریافت کند.
ب) در دریافت وجه سفته از مسئولین آن نیازی به رعایت ترتیب نیست.
یعنی لازم نیست که دارنده به ظهرنویس ماقبل خود رجوع کند و او هم به ظهرنویس ماقبل خود، تا به صادرکننده برسد.
بلکه دارنده می تواند به هر شخصی که بخواهد یا به چند نفر یا تمام مسئولین مراجعه نماید.
پ) پس از آنکه دارنده به یکی از ظهرنویسان رجوع کرد و وجه سفته را از او دریافت نمود، همین حق را هریک از ظهرنویسان نسبت به صادر کننده و ظهرنویسان قبل از خود دارد.
ج) اگر دارنده، علیه یک یا چند نفر از مسئولین سفته اقامه دعوی نموده باشد، این امر مانع از آن نیست که علیه اشخاص دیگری از مسئولین سفته نیز اقامه دعوی نماید.
2) در صورتیکه دارنده سفته به تکالیف قانونی خود مبنی بر اعتراض عدم تادیه و اقامه دعوی در مواعد خاص عمل ننموده باشد، فقط حق رجوع به صادرکننده سفته را دارد.
3) هریک از مسئولین سفته اگر ضامن داشته باشد، مسئولیت ضامن در قالب مسئولیت مضمون عنه وی (بدهکار و مسئول اصلی) است.
یعنی در صورتیکه مضمون عنه (بدهکار و مسئول اصلی) مسئول باشد، ضامن او نیز مسئول است و اگر مضمون عنه مسئول نباشد، ضامن او نیز مسئول نیست.

 

منبع: https://www.mashhoor.ir

مقالات مرتبط:

آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه