بررسی فرم اظهارنامه شرکت سهامی خاص

  • 17 اسفند 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

نمونه پر شده اظهارنامه ثبت افزایش شرکت سهامی خاص بسمه تعالی 1- نام شركت: ……………………………………. (سهامی خاص).                     2- موضوع شركت: ………………………………. 3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها […]

نمونه پر شده اظهارنامه ثبت افزایش شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

1- نام شركت: ……………………………………. (سهامی خاص).                    
2- موضوع شركت: ……………………………….
3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز مورد نظر باشد، با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ………… ریال نقد و مبلغ 0 ریال غير نقد ، …………… ريالی بانام و منقسم به ………. سهم ……………. ريالي با نام مي باشد.
4-  ميزان سهام و تعهد هر يک از موسسين و مبلغی كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واريز شده است، در مورد آورده غيرنقدی يعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدی اطلاع حاصل نمود.
مبلغ ………………… ریال بابت سرمايه شركت طي گواهي بانک …………………. و شماره حساب ……………………. به تاریخ …………………… پرداخت گرديده و مبلغ ………………… ریال در تعهد سهامداران مي باشد.
مشخصات آورده غيرنقدی: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق آورده های غیر نقدی).
5- مركز اصلی شركت: ………………………………
کدپستی: …………………………………………….
6- نشانی كامل شعب و كدپستی شركت و نام مديران آن: ندارد / دارد (با ذکر مشخصات کامل نشانی، کدپستی شعب و نام مدیران آن).
7- مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت: تاريخ ثبت شركت از ……………… به مدت نامحدود / محدود (با ذکر دقیق مدت).
8- مديران شركت و اشخاصی كه حق امضاء دارند:
آقای / خانم ………………… به سمت مدیرعامل، آقای / خانم ………………… به سمت رئیس هیات مدیره، آقای / خانم ……………… به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ………………………… انتخاب گرديدند.
9- كليه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک و بروات و سفته ها و سایر اوراق عادی و تجاری با امضای هر یک از اعضا هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
نکته مهم: این ترتیب وضعیت حق امضا در شرکت بصورت نمونه و مثالی ذکر شده و شما برای مطالعه دقیق وضعیت حق امضا در شرکت می توانید با کلیک بر روی آن مقاله مرتبط با آن را مطالعه فرمایید.
10- نام مديرعامل ، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت
آقای / خانم ………………… با كد ملی ………………………  به نشانی: ……………………………
کدپستی: …………………………
حدود اختيارات: طبق اساسنامه.
11- بازرسان اصلی و علی البدل شركت:
آقای / خانم …………………… با شماره ملی ……………………..  به نشانی: …………………………. کدپستی: …………………………….. به سمت بازرس اصلي و آقای / خانم ……………….. با شماره ملی …………………… به نشانی: …………………………… کدپستی : ………………………….. به سمت بازرس علي البدل شركت برای مدت ……………….. انتخاب گرديدند.
12- اساسنامه شركت مشتمل بر 64 ماده و 12 تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ……………… ساعت ………. به تصويب رسيده است.
13- نام روزنامه های كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهی …………………. انتخاب گردید.
14- هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسين:
الف- اشخاص حقيقی:
1. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
2. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
3. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
4. نام و نام خانوادگی ……………. به شماره ملی …………….. تعداد سهام ….. سهم بی نام /  با نام عادی / ممتاز ، به نشانی : ……………………… کدپستی: ……………….
ب- اشخاص حقوقی: ندارد / دارد (با ذکر دقیق مشخصات شخصیت حقوقی و ذکر مشخصات نماینده آن).
در پایان لازم به ذکر است چنانچه در مورد ثبت شرکت ، اظهارنامه شرکت سهامی خاص یا اساسنامه شرکت سهامی خاص نیاز به اطلاعات بیشتری داشتید می توانید ضمن تماس با  موسسه حقوقی مشهور  به سادگی از مشاوره حقوقی کارشناسان خبره ثبتی و وکلای پایه یک دادگستری موسسه بهره مند گردید. 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه