ثبت شرکت خارجی در ایران و مدارک مورد نیاز آن

  • 7 مهر 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ثبت شرکت خارجی در ایران بر اساس ماد 3 قانون ثبت شرکت ها: (هر شرکت خارجی به خاطر اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد  باید حتما در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده باشد و در اداره ی ثبت اسناد شهر تهران به ثبت […]

ثبت شرکت خارجی در ایران

بر اساس ماد 3 قانون ثبت شرکت ها:
(هر شرکت خارجی به خاطر اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد  باید حتما در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده باشد و در اداره ی ثبت اسناد شهر تهران به ثبت رسیده باشد).
بنابراین شرکت خارجی هنگامی در ایران قادر است به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و بر اساس قانونَ تشکیل شده باشد.
در نتیجه اثبات این موضوع و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.
قانون و مقررات ثبت شرکت خارجی
با توجه به  ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها ، اظهارنامه ی ثبت توسط  شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران را دارد و یا به وسیله  کسی که از طرف شخص مورد نظر برای این موضوع وکالت دارد تقدیم خواهد شد.
اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده باشد و دارای نکات زیر  باشد:
*- نام کامل شرکت.
*- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
*- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
*- تابعیت شرکت.
*- مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
*- آخرین بیلان شرکت مبنی بر اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
*- در چه محل یا مکان و در چه تاریخ و زمان  و در نزد کدام مقام صلاحیت دار، شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
*- شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
*- شعب آن در کدامین  نقاط ایران موجود است.
*- نماینده ی عمده ی شرکت در ایران چه کسی است ؟ و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد
نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی می باشند.
*- اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده اند  و جهت  دریافت همه ی  ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
*- تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.
ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از موارد زیر :
یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران است
در شرایطی که  شرکت چند نماینده ی مستقل دارا  باشد، یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها لازم است
اساسنامه و اختیار نامه  هنگامی معتبر می باشد که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت حتما  رسیده باشد.
ضمناَ در شرایطی که  تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد بایدحتما  پیوست  مدارک شود.
بعد از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و جهت هرنوع تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید جا خواهد گذاشت و هرشرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی باید به اطلاع عموم برسد
بر اساس  ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها
در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب زیر را به هزینه خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های روزانه ی  تهران منتشر کنند :
الف – خلاصه اساسنامه ی شرکت
ب- نام  نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند یا چندین  نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها لازم است.
پ- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
ت- نام  شخص یا اشخاص مقیم در ایران که جهت  دریافت  همه  ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت لازم را  دارند.
تصدیق ثبت-بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت»صادر و به متقاضی تسلیم می شود.
گواهی نامه ی ذکر شده  طبق ماده 18 نظامنامه باید حاوی مراتب و مراحل زیر باشد:
*- نام کامل شرکت
*- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
*- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.
*- تابعیت شرکت.
*- مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.
*- در چه محل و مکان و در چه تاریخ یا زمان و در نزد کدام مقام صلاحیت دار، شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
*- شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می ورزد .
این تصدیق ثبت باید به امضاء کارشناسان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری برسد.
 
اعمال تغییرات در شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی باید ثبت شده و به اطلاع عموم برسد
(تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کتباَ و رسما اطلاع داده شود) و این اطلاع نباید از دو ماه بیشتر بشود .
و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن 3 ماه می باشد در صورتی که مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا (به جز خاور دور) و امریکای شمالی باشد و چهارماه در دیگر مناطق دنیا که شامل خاور دور نیز می شود.
تغییرات ذکر شده  باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام گردد
اداره ی ثبت هم تا 1 ماه زمان مکلف به انتشار آن به هزینه ی تقاضاکننده می باشد.
امتیازنامه
شرکت خارجی که در کشور ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد
دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت کشور ایران است، در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه:
هر وقت شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط و ضوابط عملیات آن به جهت امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیدهعلاوه بر اسناد بالا (اظهارنامه – اساسنامه – اختیارنامه) باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم گردد.
منبع :http://www.mashhoor.ir

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه