مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت

  • 26 شهریور 1397
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

ثبت شرکت به چه معناست؟   هنگامی که دو یا چند نفر تصمیم می گیرند که سرمایه، تخصص، انرژی، زمان، مسئولیت ها، تکالیف و سود و زیان خود را با یکدیگر جمع نمایند و در قالب و ساختاری قانونی به فعالیت بپردازند، برای اینکه از حمایت های وسیع قانونی برخوردار شوند، می بایست شرکت خود […]

ثبت شرکت به چه معناست؟

 

هنگامی که دو یا چند نفر تصمیم می گیرند که سرمایه، تخصص، انرژی، زمان، مسئولیت ها، تکالیف و سود و زیان خود را با یکدیگر جمع نمایند و در قالب و ساختاری قانونی به فعالیت بپردازند، برای اینکه از حمایت های وسیع قانونی برخوردار شوند، می بایست شرکت خود را مطابق با یکی از انواع شرکت های ۷ گانه مندرج در قانون تجارت تشکیل داده و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسانند که به کل این فرآیند اختصارا ” ثبت شرکت ” گفته می شود.

 

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j | ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j |  | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

انواع شرکت ها

 

مطابق با ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت ها به شرح ذیل است:

 

۱-  شرکت سهامی ( اعم از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص )

 

۲- شرکت با مسئولیت محدود

 

۳- شرکت تضامنی

 

۴- شرکت مختلط غیر سهامی

 

۵- شرکت مختلط سهامی

 

۶- شرکت نسبی

 

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j | ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j |  | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که با حضور حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که به آنها شرکاء شرکت گفته می شود و مسئولیت هر کدام از آن ها در شرکت محدود به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند.

 

در شرکت با مسئولیت محدود مدت مدیریت هر کدام از اعضاء هیئت مدیره کاملا در اختیار خود اعضاء شرکت است و از این بابت محدودیتی وجود ندارد.

 

در شرکت با مسئولیت محدود الزام قانونی به حضور بازرسین وجو ندارد، مگر اینکه تعداد شرکاء شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد که در اینصورت حضور هیئت نظار الزامی است.

 

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است.

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل است:

 

۱-  دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت.

 

۲-  دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت.

 

۳-  دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.

 

۴-  کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء.

 

۵-  اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره.

 

۶-  اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت).

 

۷-  دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.

 

۸- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید).

 

۹- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

 

 

ثبت شرکت سهامی خاص

 

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j | ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j  | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

برای ثبت شرکت سهامی خاص، حضور حداقل ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس (یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل) الزامی است.

 

در شرکت سهامی خاص حضور حداقل ۲ نفر از سهامداران در ترکیب هیئت مدیره شرکت الزامی است و در این شرکت، اعضاء هیئت مدیره نمی توانند خارج از سهامداران باشند.

 

سرمایه شرکت سهامی خاص می بایست بصورت قطعات مساوی سهام باشد و همچنین باید ارزش اسمی هر سهم با سهم دیگر برابر باشد.

 

مدت مدیریت اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص حداکثر ۲ سال است، اما می توان اعضاء هیئت مدیره را برای دوره های حداکثر ۲ ساله متوالی انتخاب نمود.

 

مدت ماموریت بازرسین شرکت سهامی خاص حداکثر ۱ سال است که می توان آن ها را برای دوره های متوالی حداکثر ۱ ساله به این سمت انتخاب نمود.

 

در شرکت سهامی خاص نیز همانند شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و ثبت شرکت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل است:

 

۱- دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت.

 

۲- دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت.

 

۳- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت.

 

۴- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت.

 

۵- اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت). 

 

۶- دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.

 

۷- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید).

 

۸- اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور.

 

۹- تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت.

 

 

مراحل ثبت شرکت

 

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j | ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

efj av;j | efj av;j | efj av;j | icdki efj av;j | icdki efj av;j | | مراحل ثبت شرکت | مراحل ثبت شرکت

۱- انتخاب نام مناسب برای شرکت.

 

۲- تعیین سرمایه شرکت و سهم الشرکه و یا سهام هرکدام از شرکاء و سهامداران شرکت.

 

۳- تعیین آدرس و کد پستی دقیق شرکت به عنوان مرکز اصلی شرکت.

 

۴- تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء شرکت.

 

۵- اقدام لازم جهت ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکتها و دریافت تائید نام.

 

6- افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و واریز حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب فوق الذکر و دریافت گواهی بانک مبنی بر تایید افتتاح حساب (صرفا در مورد شرکت های سهامی خاص).

 

۷- امضاء کلیه اوراق مربوط به ثبت شرکت اعم از اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت، صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.

 

۸- ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود یا ثبت شرکتهای سهامی خاص (مطابق با مواردی که در بالا ذکر نمودیم).

 

۹- پس از انتشار پیش نویس آگهی ثبت شرکت می بایست به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و با امضاء ذیل اوراق و اسناد، مدارک ثبت شرکت خود را دریافت نمائید.

 

۱۰- گام آخر ثبت شرکت ، پرداخت هزینه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار است.

 

 

هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

 

هزینه ثبت شرکت با توجه به سرمایه ثبتی شرکت و مسائل دیگر متغیر است که برای اطلاع دقیق از هزینه های مربوطه می توانید با کارشناسان خبره موسسه حقوقی مشهور در تماس باشید و از مشاوره های تخصصی و کاملا رایگان ایشان بهره مند گردید.

 

 

در پایان لازم به ذکر است چنانچه در ارتباط با ثبت هر کدام از شرکتها و همچنین آشنایی با وظایف و تکالیف پس از ثبت شرکت نیاز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید، می توانید به راحتی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره و وکلای پایه یک همکار ما در موسسه مشاوره داشته باشید.

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه