هزینه ثبت طرح صنعتی با ذکر تمامی جزئیات و واریزی های قانونی

  • 19 مهر 1399
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

هزینه ثبت طرح صنعتی بر اساس ماده ۸۵ آیین نامه بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت طرح صنعتی متفاوت خواهد بود.   هرگاه درخواست ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام آن نسبت به […]

هزینه ثبت طرح صنعتی بر اساس ماده ۸۵ آیین نامه بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت طرح صنعتی متفاوت خواهد بود.

 

هرگاه درخواست ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام آن نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی اقدام شود.

 

در صورتی که متقاضیان خارجی درخواست این امر را داشته باشند تقاضای آنها مستقیماً به اطلاع مرجع ثبت (اداره ثبت طرح صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری) خواهد رسید.

 

متقاضی علاوه بر پرداخت هزینه های واریزی باید نسبت به پرداخت هزینه انتشار آگهی موضوع در روزنامه رسمی کشور بر اساس ماده ۸۶ آیین نامه ثبت اختراع اقدام نماید.

 

هزینه ثبت طرح صنعتی با توجه به ابعاد طرح، رنگی یا سیاه و سفید بودن طرح متفاوت خواهد بود که به طور معمول این هزینه در روزنامه های رسمی بیشتر از ۲۵۰.۰۰۰ تومان خواهد شد و متقاضیان خارجی می بایست معادل ارزی مشخص شده را برای پرداخت هزینه های ثبت طرح صنعتی مطابق نرخ رسمی بپردازند.

 

در صورت هزینه ها در زمان تعیین شده پرداخت نشوند، اظهارنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین قابل ذکر است این زمان برای متقاضیان مقیم خارج از کشور معادل ۶۰ روز خواهد بود.

 

هزینه ثبت طرح صنعتی

 

الف) هزینه های ثبت طرح صنعتی برای شخص حقیقی

 

۱- هزینه های ثبت اضهارنامه به ازای یک طبقه  ۵۰.۰۰۰

 

۲- هزینه های هر طبقه اضافی در اظهارنامه  ۲۰.۰۰۰

 

۳- حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول  ۴۵۰.۰۰۰

 

۴- حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول  ۱۰۰.۰۰۰

 

۵- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم  ۹۰۰.۰۰۰

 

۶- حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم  ۲۰۰.۰۰۰

 

۷- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم  ۴۵۰.۰۰۰

 

۸- حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم  ۱۰۰.۰۰۰

 

۹- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج سال دوم  ۲۰۰.۰۰۰

 

۱۰- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج سال سوم  ۱۰۰.۰۰۰

 

۱۱- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری با اعراض  ۵۰.۰۰۰

 

۱۲– حق ثبت انتقال قرار دادی و قهری  ۳۰۰.۰۰۰

 

۱۳- حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن  ۱۵۰.۰۰۰

 

۱۴- هزینه هر بار اصلاح اضهارنامه و ضمائم آن  ۲۵.۰۰۰

 

۱۵- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن  ۵۰.۰۰۰

 

۱۶- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجاره بهره برداری)  ۵۰.۰۰۰

 

۱۷- هزینه صدور گواهی المثنی  ۱۰۰.۰۰۰

 

۱۸- هزینه رونوشت مصدق  ۵.۰۰۰

 

۱۹- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه با صدور گواهی نامه طرح  ۱۵.۰۰۰

 

۲۰- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمسیون)  ۵۰۰.۰۰۰  

 

۲۱- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمسیون)  ۱.۵۰۰.۰۰۰ 

 

۲۲- هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست ابطال به دادگاه  ۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 ۲۳- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا  ۵۰.۰۰۰

 

ب) هزینه های ثبت طرح صنعتی برای شخص حقوقی

 

۱- هزینه های ثبت اضهارنامه به ازای یک طبقه  ۱۵۰.۰۰۰

 

۲- هزینه های هر طبقه اضافی در اظهارنامه  ۶۰.۰۰۰

 

۳- حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول  ۱.۳۵۰.۰۰۰

 

۴- حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول  ۳۰۰.۰۰۰

 

۵- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم  ۲.۷۰۰.۰۰۰

 

۶- حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم  ۶۰۰.۰۰۰

 

۷- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم  ۱.۳۵۰.۰۰۰

 

۸- حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم  ۳۰۰.۰۰۰

 

۹- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج سال دوم  ۶۰۰.۰۰۰

 

۱۰- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج سال سوم  ۳۰۰.۰۰۰

 

۱۱- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری با اعراض  ۱۵۰.۰۰۰

 

۱۲– حق ثبت انتقال قرار دادی و قهری  ۹۰۰.۰۰۰

 

۱۳- حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن  ۴۵۰.۰۰۰

 

۱۴- هزینه هر بار اصلاح اضهارنامه و ضمائم آن  ۷۵.۰۰۰

 

۱۵- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن  ۱۵۰.۰۰۰

 

۱۶- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجاره بهره برداری)  ۱۵۰.۰۰۰

 

۱۷- هزینه صدور گواهی المثنی  ۳۰۰.۰۰۰

 

۱۸- هزینه رونوشت مصدق  ۱۵.۰۰۰

 

۱۹- هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه با صدور گواهی نامه طرح  ۴۵.۰۰۰

 

۲۰- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمسیون)  ۷۵۰.۰۰۰

 

۲۱- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت (کمسیون)  ۳.۰۰۰.۰۰۰

 

۲۲- ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه  ۴.۵۰۰.۰۰۰

 

 ۲۳- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا  ۱۵۰.۰۰۰

 

نکات مهم در مورد هزینه های ثبت طرح صنعتی

 

اعتبار گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از زمان درخواست اظهارنامه طرح تا پانزده سال پس از آن معتبر خواهد بود. به جهت حفظ اعتبار گواهی نامه هر ساله باید هزینه ها تا دو ماه قبل از زمان انقضای پنج ساله طرح از زمان درخواست اظهار نامه و سپس بعد از تا پنج سال پس از آن تا تاریخ اعتبار گواهی نامه طبق جدول هزینه های طرح واریز شود در غیر این صورت طرح از اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اگر صاحب طرح صنعتی ثبت شده و یا حتی نماینده قانونی وی تا شش ماه بعد از انقضای تعیین شده علاوه بر پرداخت هزینه های پنج ساله معادل نصف هزینه جریمه پنج ساله را پرداخت نماید ثبت طرح صنعتی قابل اعتبار خواهد بود.

 

ویژگی های طرح صنعتی

 

طرح صنعتی به شکل ظاهری یک کالا گفته می شود که دارای ویژگی های خاص و خصوصیات دو بعدی مانند تزئینات، رنگ و خطوط بکار رفته در یک کالا و خصوصیات سه بعدی شکل کالا و ترکیبی از این دو خصیصه را شامل می شود.

 

یک طرح صنعتی باید بسیار کامل و جامع باشد تا بتوان آن را به عنوان یک طرح و ایده به ثبت رساند و در واقع یکی از مهمترین شرایط ثبت طرح صنعتی همین نکته است. در ثبت یک طرح صنعتی اطمینان حاصل کنید که طرح شما از قبل ثبت یا اختراع نشده باشد.

 

طبقه بندی و انواع طرح صنعتی

 

طبقه۱- مواد غذایی

 

طبقه۲- پوشاک و اقلام و لوازم خرازی

 

طبقه۳- كالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی كه در جای ديگر ذكر نشده‌اند

 

طبقه۴- انواع برس و قلم‌ مو

 

طبقه۵- اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبيعی يا مصنوعی

 

طبقه۶- اسباب و اثاثيه منزل

 

طبقه۷- اقلام خانگی، كه در جای ديگری قيد نشده‌اند

 

طبقه۸- ابزار آلات و يراق آلات

 

طبقه۹- بسته‌ بنديی ها و ظروف مخصوص حمل و نقل يا جابه‌جایی كالا

 

طبقه۱۰- ساعت مچی و ديواری و ساير لوازم اندازه‌گيری، كنترل و علامت دادن

 

طبقه۱۱- اقلام تزئينی و زيور آلات

 

طبقه۱۲ وسايل حمل و نقل يا بالا بردن

 

طبقه۱۳- تجهيزات توليد، توزيع يا تبديل برق

 

طبقه۱۴- تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابی اطلاعات

 

طبقه۱۵- ماشين‌ آلاتی كه در جای ديگر قيد نشده‌ اند

 

طبقه۱۶- دستگاه‌ های عكاسی، سينماتوگرافی و بصری

 

طبقه۱۷- آلات موسيقی

 

طبقه۱۸- ماشين‌ آلات چاپ و ماشين‌ های اداری

 

طبقه۱۹- نوشت‌ افزار و لوزم اداری، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

 

طبقه۲۰- تجهيزات فروش و تبليغات، تابلو ها

 

طبقه۲۱- انواع بازی، اسباب‌ بازی، چادر و اقلام ورزشی

 

طبقه۲۲- تسليحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شكار، ماهيگيری و دفع آفات

 

طبقه۲۳- تجهيزات توزيع مايعات، لوازم بهداشتی، تجهيزات گرمايشی، تهويه و تهويه مطبوع

 

طبقه۲۴- لوازم و تجهيزات پزشكی و آزمايشگاهی

 

طبقه۲۵- واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی

 

طبقه۲۶- دستگاه‌ های روشنايی

 

طبقه۲۷- ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاری ها

 

طبقه۲۸- محصولات دارويی و آرايشی، اقلام و دستگاه‌ های پيرايشی

 

طبقه۲۹- تجهيزات و ادوات ضدخطر آتش‌ سوزی، برای پيش‌ گيری از سوانح و برای نجات

 

طبقه۳۰- اقلام لازم برای مراقبت از حيوانات و جابه‌جايی آن‌ ها

 

طبقه۳۱- ماشين‌ ها و لوازم برای تهيه مواد خوراكی و آشاميدنی كه در جای ديگر ذكر نشده‌ اند

 

طبقه۳۲- موارد مختلف و گوناگون دیگر

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه