تصفیه امور تاجر ورشکسته

  • 11 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

تصفیه امور تاجر ورشکسته     اولین اقدام تصفیه امور تاجر ورشکسته ، مهر و موم نمودن اموال وی است: 1) دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می نماید، در حکم خود دستور مهر و موم اموال تاجر را نیز صادر میکند. 2) مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر به عمل آید. 3) […]

تصفیه امور تاجر ورشکسته

 

 

اولین اقدام تصفیه امور تاجر ورشکسته ، مهر و موم نمودن اموال وی است:

1) دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می نماید، در حکم خود دستور مهر و موم اموال تاجر را نیز صادر میکند.
2) مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر به عمل آید.
3) اگر تاجر ورشکسته فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (که البته اکنون در حقوق ایران مصداق ندارد) می تواند با تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و قبل از صدور حکم ورشکستگی ، فورا اقدام به مهر و موم نماید و باید این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.
4) انبارها، حجره ها، صندوق، اسناد، دفاتر، اوراق، نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر مهر و موم شود.
5) اگر حکم ورشکستگی شرکتهای تضامنی ، نسبی یا مختلط صادر گردد، اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم  نخواهد شد، مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه ای صادر شده باشد.
6) اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد، وی تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
7) مستثنیات دین موضوع  ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی از مهر و موم معاف است و تحت اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می شود.
8) اگر تصفیه امور تاجر توسط اداره تصفیه انجام شود، به محض آنکه حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال تاجر ورشکسته را برداشت می نماید و اقدامات لازم را برای حفظ آنها به عمل می آورد. مانند مهر و موم کردن آن ها.

 

دومین اقدام تصفیه امور تاجر ورشکسته ، استثنا کردن برخی از اموال تاجر ورشکسته از توقیف است:

1) مستثنی کردن برخی از اموال از توقیف با درخواست مدیر تصفیه و اجازه عضو ناظر صورت می گیرد.
2) اشیاء ذیل را می توان با اجازه عضو ناظر از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نمود:
الف) لباس ها و اسبابی که برای برآورده نمودن نیازهای ضروری روزمره زندگی تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
ب) اشیایی که ممکن است بزودی از بین برود شود یا دچار کسر قیمت شود.
ج) اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است.
البته این اشیاء در صورتی توقیف نمی شود که توقیف آنها موجب ضرر طلبکاران باشد.

 

مقالات مرتبط:

 انواع ور شکستگی تاجر

اداره تصفیه امور ورشکستگی

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

ورشکستگی تاجر چه زمانی اتفاق می افتد و احکام آن چیست؟

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه