وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟

  • 30 دی 1396
  • محسن شیخ ها
  • 0 پرسش و پاسخ

وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟ وعده برات به معنای زمان پرداخت مبلغ مندرج در آن است و دارای حالت های زیر است که هر کدام از آن ها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. زمان پرداخت وجه برات ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد: 1) اولین مورد وعده […]

وعده برات به چه معناست و چند حالت دارد؟

وعده برات به معنای زمان پرداخت مبلغ مندرج در آن است و دارای حالت های زیر است که هر کدام از آن ها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

زمان پرداخت وجه برات ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد:

1) اولین مورد وعده برات، به رویت (عندالمطالبه یا بی وعده) است: در این صورت اگر براتگیر برات را قبول داشته باشد، باید وجه برات را فورا و در زمان رویت پرداخت کند.
در ماده 242 قانون تجارت، منظور از «برات بی وعده» همین برات به رویت است.
به چنین براتی، «برات دیداری» نیز گفته می شود.
2) دومین مورد وعده برات، به وعده از رویت است: این وعده ممکن است یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روزی باشد که برات به رویت براتگیر می رسد.
برای مثال در سر رسید براتی چنین درج می گردد: «به وعده دو ماه از رویت».
موعد پرداخت برات به وسیله تاریخ قبولی یا درصورت عدم قبولی، به وسیله تاریخ اعتراض قابل محاسبه است. یعنی برات در هر زمان که به رویت براتگیر برسد، در صورتی که توسط او قبول شود، باید پس از مدت مقرر وجه برات توسط او پرداخت گردد.
همچنین در صورت نکول، تاریخ نکول در اعتراض نامه نکول قید می شود که سررسید پرداخت برات توسط صادرکننده و ظهرنویسان، پس از مدت مقرر از همان تاریخی است که در اعتراض نامه نکول درج شده است.
3) سومین مورد وعده برات به وعده از تاریخ صدوراست: این وعده ممکن است یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از صدور برات توسط صادرکننده برات باشد، برای مثال سررسید برات چنین درج می گردد: «به وعده دو ماه از تاریخ صدور».
4) چهارمین مورد وعده برات، تاریخ معین است:  در این صورت روز معینی، به عنوان زمان تادیه وجه برات در نظر گرفته می شود، برای مثال سررسید برات چنین درج می گردد: « سررسید: یکم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و شش».

 

چنانچه برات به وعده از رویت باشد: 

1) اگر براتگیر، برات را بدون درج تاریخ قبول کند و در نتیجه تاریخ قبول مشخص نباشد، تاریخ صدور برات تاریخ رویت محسوب می گردد.
2) بنابر ماده 228 قانون باید تاریخ رویت به حروف نوشته شود.
اما اگر از این تکلیف قانونی تخطی گردد و تاریخ صرفا با عدد درج شود، قانون گذار ضمانت اجراء آن را بیان ننموده است.
به نظر می رسد که با توجه به وحدت ملاک بند فوق، ضمانت اجراء عدم درج تاریخ با حروف آن باشد که همان تاریخ صدور برات تاریخ رویت محسوب گردد.

 

مقالات مرتبط:

وعده سفته به چه معناست و وظایف دارنده سفته کدام است؟ 

آشنایی بیشتر با چک به عنوان مهمترین سند تجاری

آشنایی با سفته به عنوان یک سند تجاری مهم

آشنایی با برات به عنوان یک سند تجاری مهم

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید بدون دیدگاه